НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

чака актуализация 29 декември 2020 741 уникалност: 100%

Правен въпрос

Могат ли да се въведат продажби в СУПТО, след като е извършена продажба извън търговския обект на дружеството?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва дейност по продажба и търговия с книги. Няколко пъти в годината тези продажби се извършват на организирани събития – „Алея на книгата“ в различни градове. За тях дружеството използва отделен касов апарат без стационарен обект, като приема за плащане пари в брой или кредитна/дебитна карта и издава на момента касова бележка. На мястото на извършване на продажбата няма СУПТО, но дружеството поддържа такъв в постоянния си търговски обект. Дружеството отправя запитване към НАП дали извършените продажби могат да бъдат въведени в СУПТО след приключване на събитието.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 149 думи;

Относими разпоредби

чл.118; §1, т.84 от ДР на ЗДДС

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-**-К-**/15.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Изложена е следната фактическа обстановка:

Фирма “……..” упражнява дейността си по продажба и търговия с книги на един адрес. В този офис се обработват заявки от търговци и заявки от електронен магазин. Извършват се плащания в брой, с наложен платеж, с карта и PayPal общо и за двете дейности. Фирмата използва един  и същ СУПТО през няколко работни места (акаунти), който е регистриран и одобрен от НАП. Заявките от електронен магазин постъпват през модул за интеграция директно в СУПТО с непроменено съдържание по цени и количества на продукти и цена за доставка, всяка заявка има УНП (уникален номер на продажбата), начин на плащане, куриер за доставка. Заявките за търговци постъпват или през електронен магазин или по имейл/телефон. Всички заявки по имейл/телефон се въвеждат ръчно и за тях се издават съответните документи – фактура или отчет за продажба (за физическите лица), а при плащане различно от банков път – и касова бележка към съответния документ.

Необходимо ли е фирмата да свърже 2 отделни касови апарата за двете различни дейности – електронен магазин и заявки за партньори?

скрито платено съдържание: 538 думи;