НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 24 септември 2021 781 уникалност: 81.3%

Правен въпрос

Трябва ли частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при издаване на фактури?

Фактическа Обстановка

В кантората на ЧСИ са входирани молби от взискател – акционерно дружество, регистрирано в Чехия, в които се иска ЧСИ да не начислява ДДС в издаваните от него фактури относно заплатени такси за предоставени на дружеството услуги. Към НАП е отправено запитване дали ЧСИ, като регистрирано по ЗДДС лице, може да издава фактури за предоставяни от него услуги, без да начислява ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 261 думи;

Относими разпоредби

чл. 21, ал.2; чл. 86, ал.3 от ЗДДС

ОТНОСНО: дължим данък върху добавената стойност от частен съдебен изпълнител за платени такси от взискател съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

 Според изложеното в запитването, в кантората на частен съдебен изпълнител (ЧСИ), регистрирано по ЗДДС лице, са депозирани молби от взискателя А.В.С. АД, акционерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Чехия, идентификационен № …….., действащо чрез адвокат по изпълнителни дела с №№ ……..., с искане във фактурите, които се издават на дружеството за заплатените такси по Тарифата за такси и разноски към Закона за частните съдебни изпълнители да не се начислява ДДС.

Във връзка с горното е поставен въпроса следва ли ЧСИ, който е регистрирано по ЗДДС лице, да издава фактури без да начислява ДДС?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 33 от 19 април 2019 г.) и Правилника за приложението му (ППЗДДС, обн. ДВ, бр.76 от 15.09.2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 5 от 15 януари 2019 г.) е изразено следното становище:

Всяко лице има статут на данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС в случаите, когато същото извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗДДС независима икономическа дейност е всяка дейност, която е осъществявана редовно или по занятие, срещу възнаграждение, включително дейността на лицата, предоставящи услуги. По силата на чл. 8 от ЗДДС услуга по смисъла на закона е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство, а нормата на чл. 9, ал. 1 от ЗДДС указва, че доставка на услуга е всяко извършване на услуга.

 Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЧСИ частен съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Нормата на чл. 19 от ЗЧСИ регламентира, че ЧСИ пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. По възлагане от взискателя, ЧСИ може, във връзка с изпълнителното производство, да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество или да посредничи за постигане на спогодба между страните (чл. 18 от ЗЧСИ).

Глава седма на същия закон „Такси и разноски по изпълнението” посочва таксите, които събират ЧСИ. На основание чл. 78, ал. 2 от ЗЧСИ размерът на таксите и видът на разноските по изпълнението се определят с тарифа на Министерския съвет по предложение на министъра на правосъдието след съгласуване с камарата. Действащата тарифа за таксите и разноските към ЗЧСИ е обнародвана в бр. 35 на ДВ от 28. 04. 2006 г. Съгласно чл. 80 от закона за всяко действие на ЧСИ дължимата такса, определена с тарифата по чл. 78, ал. 2 се внася авансово. Таксите, които ЧСИ събира, по своя характер са възнаграждение за извършените от ЧСИ услуги/действия по повод изпълнението.

Предвид изложеното получател по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗДДС по доставката на услугата, извършвана от ЧСИ е взискателят, доколкото той е възложител по правоотношението - негова е инициативата за започване на конкретното производство. На основание чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Тъй като извършваните от ЧСИ доставки на услуги, във връзка с които се събират определените в тарифата такси не попадат в изключенията, посочени в глава четвърта “Освободени доставки и придобивания” от ЗДДС, то те са облагаеми доставки на услуги по смисъла на закона в случай, че са с място на изпълнение на територията на страната.

скрито платено съдържание: 1052 думи;