НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 3 септември 2020 628 уникалност: 89.7%

Правен въпрос

Кога е необходимо физическо лице да се регистрира за целите на ДДС, ако извършва продажби на недвижими имоти?

Фактическа Обстановка

През май 2012 г. лице продава придобит по наследство недвижим имот за 100 000 лева. В края на 2012 г. лицето трябва да продаде още един наследствен имот на стойност 90 000 лв. Междувременно се обръща към НАП за разяснение дали трябва да се регистрира за целите на ЗДДС и към кой момент трябва да подаде заявлението.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 198 думи;

Относими разпоредби

чл.3, ал.1 и 2; чл.45, ал.3; чл.96, ал.1 от ЗДДС

Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./ 12.12.2012г. в Дирекция „ОУИ“                     е изложена следната фактическа обстановка:

През май 2012 г. физическото лице реализира продажба на недвижим имот – апартамент, придобит чрез дарение. Стойността на продажбата е 100 000 лева. През декември 2012 г. предстои втора продажба на недвижим имот – апартамент, отново дарение. Стойността на продажбата е 90 000 лв.

Поставен е следният въпрос:

Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС на физическото лице и от кой момент?

Предвид фактическата обстановка, във връзка с поставения от Вас въпрос изразяваме следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Относно израза „всяко лице” следва, че в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, стига извършваната от тях дейност да отговаря на критериите за независима икономическа дейност и да не попада в изключенията по ал.3 на същата разпоредба.

скрито платено съдържание: 403 думи;