НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение № **-**-* от **.**.****

чака актуализация 4 септември 2020 674 уникалност: 100%

Правен въпрос

Трябва ли софтуер за отчитане на покупки и продажби да бъде свързан със системата на НАП, ако дружеството, което го използва, не приема плащания в брой и не издава касови бонове?

Фактическа Обстановка

Дружество за преработка на месо от домашни животни отправя запитване към НАП дали трябва да регистрира софтуера си, отчитащ покупки и продажби, в системата на НАП, ако не приема плащания в брой, за които се издава касов бон от фискално устройство.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 64 думи;

Относими разпоредби

чл.118 от ЗДДС във вр. с ДР, §1, т.84 от ЗДДС

скрито платено съдържание: 7 думи;

Относно: приложение на наредба № н-18 от 13 декември 2006 г. За регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (загл. Изм. - дв, бр. 80 от 2018 г.)/наредба № н-18/2006 г. /

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” … е постъпило запитване с вх. № г. от , с което искате отговор относно приложението на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. и е изложена следната фактическа обстановка:

„….“ ООД е производствено предприятие за преработка на месо от домашни животни. Основни клиенти на дружеството са „Била България“ ЕООД, „Кауфланд България“ ЕООД, „Метро кеш енд кери“ ЕООД, „Максима България“ ЕООД и „Фантастико“. Около един процент от продажбите са на малки фирми, разплащанията с които са организирани по банков път. Фирмата използва софтуер, който отчита покупката на месо и консумативи, разпада и продажбите.

В тази връзка е поставен следния въпрос:

Следва ли софтуера да бъде свързан с НАП, при положение, че не се приемат плащания в брой ?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин, изразявам следното становище:

скрито платено съдържание: 437 думи;