НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

чака актуализация 31 август 2020 570 уникалност: 87.9%

Правен въпрос

Как се коригират фактури и документи, съдържащи грешни данни на доставчика и/или получателя, при вътреобщностни доставки?

Фактическа Обстановка

Българско дружество издава фактури за вътреобщностни доставки на нидерландско дружество, но впоследствие разбира, че клиентите от Нидерландия са с променени VAT номера. Българското дружество отправя запитване към НАП как следва да поправи грешки във вече декларирани данни.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 389 думи;

Относими разпоредби

чл.7, ал.5, т.11, чл.116, чл.125, ал.2 и чл.126 от ЗДДС

скрито платено съдържание: 6 думи;

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вътреобщностни доставки

Според изложеното в запитването, „Т“ ЕООД, на 10.01.2020 г. е издало фактури за извършени вътреобщностни доставки / ВОД/ на стоки към клиенти от Нидерландия с VAT номера NL………В01 и NL………В02.

На 27.02.2020 г. клиентите са уведомили дружеството, че считано от 01.01.2020 г. VAT номерата им са променени и са съответно NL………В83 и NL………В29.

Към запитването са приложени копия, придружени с преводи на български език, на писма от нидерландските контрагенти, свързани с получаването на стоки, както и копия от писмата, с които те са известени за промяната на VAT номерата им от Нидерландската данъчна и митническа администрация /NTCA/.

Във връзка с горното е поставен въпросът как следва да се процедира в тази ситуация?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 18/2020 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 25/2020 г.) е изразено следното становище:

ЗДДС урежда фактурите като вид данъчни документи и въвежда и други изисквания към тях, приложими за всички лица, които извършват независима икономическа дейност.

Фактурата е данъчен документ и може да се издава ръчно или автоматизирано /чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС/.

Съгласно чл. 79, ал. 2, т. 5 от ППЗДДС фактура се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване", както и съответната разпоредба от закона.

Реквизитите на фактурите са посочени в чл. 114, ал. 1 от ЗДДС и съгласно т. 7 и т. 8 от тази разпоредба, фактурата за доставката задължително съдържа име и адрес на получателя по доставката, както и идентификационния номер за целите на ДДС – когато получателят е регистриран в друга държава членка, друг номер за идентификация на лицето, когато такъв се изисква съгласно законодателството на държавата, където е установен получателят.

скрито платено съдържание: 637 думи;