НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 31 май 2022 399 уникалност: 89.3%

Правен въпрос

Признават ли се за данъчни цели разходи за стипендия, ако стипендиантът няма да работи след обучението в дружеството?

Фактическа Обстановка

Дружество предоставя стипендия за обучение. След като обучението приключи, стипендиантите са задължени да работят в дружеството за определен период. В процеса на популяризиране на стипендията дружеството установява, че задължението за работа след завършване на обучението при тях отказва много от кандидатите. Поради тази причина дружеството сключва договори за стипендия без това задължение. Дружеството отправя запитване до НАП дали направените разходи за стипендии се признават за данъчни цели.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 58 думи;

Относими разпоредби

чл.26, т.1 от ЗКПО

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № **-**-*** ОТ **.**.**** Г. НА „ОДОП“ ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Данъчно облагане по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при учредяване и предоставяне на стипендия

Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. с вх. № **-**-*** от 02.10.2019г., Ви уведомявам за следното:

Представена фактическа обстановка:

Дружество учредява и предоставя стипендия в няколко направления. По време на кампанията за популяризиране се установява, че потенциалните кандидати отказват подаване на документи за предоставяне на стипендия, обвързана със сключване на договор по чл. 229 от КТ.

Дружеството приема този факт и решава, че въпреки липсата на договор по чл. 220 от КТ ще предостави стипендия на студенти с изявен потенциал, спазвайки останалите изисквания от разпоредбата на чл. 177а от ЗКПО.

На предприятието е известно, че неспазването на само едно от условията, изброени в горепосочената разпоредба, води до увеличение на счетоводния финансов резултат за данъчни цели.

Поставяте следните въпроси:

  1. При условие, че в договора между стипендианта и данъчнозадълженото лице няма изискване да започне работа в дружеството след завършване на обучението, в коя календарна година следва да се осъществи данъчното преобразуване?
  2. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 18 от ЗДДФЛ, получените стипендии за обучение в страната или в чужбина от местни физически лица са необлагаем доход. В тази връзка приема ли се, че предоставените средства-стипендии са необлагаеми доходи за физическото лице, страна по приложения договор за стипендия?

При така изложената фактическа обстановка, с оглед на предоставената на Националната агенция за приходите компетентност и действащата към настоящия момент нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:

скрито платено съдържание: 9 думи;

ЗКПО с част от своите разпоредби не допуска признаването на някои счетоводни разходи. Това става чрез механизма на признатите и непризнати за данъчни цели разходи.

скрито платено съдържание: 678 думи;