НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-П-** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 17 май 2022 1009 уникалност: 100%

Правен въпрос

Какъв е редът за издаване на удостоверение за платени данъци от стопанска дейност на клон на чуждестранно юридическо лице в България?

Фактическа Обстановка

Клон на чуждестранно юридическо лице, осъществяващо дейност в България, съставя финансови отчети. Тези отчети подлежат на консолидиране от централното дружество в Румъния към 30 септември. Клонът на юридическото лице отправя молба към НАП за разяснение какъв е редът за издаване на документ за платените данъци в България.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 87 думи;

Относими разпоредби

чл.17, ал.1, т.7 от ДОПК

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № М-**-П-** ОТ **.**.**** Г. НА НАП ОТНОСНО: данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България

Изх. № М-**-П-**

Дата:  **.**.**** год.

                                               ЗКПО, чл. 21, ал. 1;

                                               ДОПК, чл. 17, ал. 1, т. 7.

ОТНОСНО:   данъчното третиране по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на клон на чуждестранно лице в България

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. №М-**-П-**/11.07.2018 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Финансовите отчети, които съставя клонът на чуждестранно лице в България, участват в консолидация. Датата на консолидирания финансов отчет е 30 септември. С цел по-добра съпоставимост от централния офис на предприятието в Румъния са предявени изисквания финансовият отчет на клона да бъде съставен за същия отчетен период.

               Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Възможно ли е клон на чуждестранно лице в България да състави официални (единствени) годишни отчети към 30-и септември и да плаща данъци за този отчетен период, а не за календарната година?

2. Какъв документ следва да се издаде за платените данъци от българския клон за периода от 1-ви октомври на предходната година до 30-и септември на следващата година (за да съвпада периода с отчетната година в Румъния)?

3. Какво искане трябва да се подаде в НАП за издаване на документ за платени данъци от българския клон на румънското предприятие?

По първи въпрос:

Във връзка с възможността клон на чуждестранно лице в България да състави официални (единствени) годишни финансови отчети към 30 септември, запитването Ви беше изпратено за становище до дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерство на финансите е компетентна да изразява становища по прилагане на счетоводното законодателство. Изразено е следното становище:

„Съгласно чл. 2, т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) предприятия са търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци. Оттук следва, че правилата залегнали в ЗСч важат с еднаква сила и за клоновете на чуждестранни дружества в България. Предприятията в България осъществяват текущо счетоводно отчитане на база на ЗСч и приложимите счетоводни стандарти. Независимо от това, коя счетоводна база прилага, дали национални счетоводни стандарти или международни счетоводни стандарти, предприятията в България изготвят годишните си финансовите отчети за всеки отчетен период, който съгласно §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на ЗСч е една календарна година      (1 януари – 31 декември).

скрито платено съдържание: 815 думи;