НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 31 май 2022 400 уникалност: 100%

Правен въпрос

Как се коригира счетоводната документация при погрешно начислен ДДС при продажба на част от предприятие?

Фактическа Обстановка

Дружество, което е регистрирано по ЗДДС, продава част от активите си на друго дружество, също регистрирано по ЗДДС. Предмет на сделката са материални активи (компютри, мобилни телефони, сървъри, климатици и др.), интелектуална собственост, вкл. „ноу-хау“, договори за наем, комунални услуги и др. Не са предмет на договора пасивите на дружеството, както и вземания от клиенти, пари и парични еквиваленти. За продажбата дружеството – продавач издава фактура с включен ДДС. Дружеството задава въпрос на НАП какъв е редът за корекция на документите по продажбата, в случай че не е следвало да се начислява ДДС по сделката.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 134 думи;

Относими разпоредби

чл.116; чл.113 от ЗДДС

скрито платено съдържание: 6 думи;

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № **-**-*** ОТ **.**.**** Г. НА НАП ОТНОСНО: прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Изх. №**-**-***/ **.**.**** г.

ЗДДС – чл.10

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх.№**-**-***/19.06.2018 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

ООД, регистрирано за целите на ЗДДС е специализирано в проучвания и разработки на интегрални схеми със специфично приложение. Клиенти на дружеството са световни производители на полупроводници.

На 1 декември 2017 г. ООД - Продавач сключва Договор за продажба на активи с ЕООД - Купувач, вписано в търговския регистър на Република България на 16 ноември 2017 г. и регистрирано за целите на ЗДДС на 28 декември 2017 г.

Дейността на ЕООД е свързана с разработване и поддръжка на специализиран софтуер и информационни системи.

Съгласно клаузите на договора продавачът се задължава да прехвърли на купувача в съответствие с приложимите разпоредби на закона:

1.         Определени материални активи;

2.         Определени договори за наем;

3.         Определени други договори, по които е получател/клиент;

4.         Интелектуална собственост;

Съгласно клауза от договора, купувачът е направил предложение за наемане по трудово правоотношение на определени служители на продавача. Определените служители са прекратили трудовите си правоотношения с ООД по собствена инициатива, след което са наети от Купувача, т.е. не е налице прехвърляне на персонал по смисъла на чл. 123 от Кодекса на труда. След приключване на сделката, ООД има двама служители.

Материалните активи включват мобилни телефони, персонални компютри, таблети, сървъри и мрежови устройства, климатици и кафе машини.

Договорите за наем се отнасят до офис помещения, които са използвани от продавача за извършване на основната дейност на дружеството. Част от прехвърлените договори за наем са новирани (прехвърлени чрез заместване в договорни задължения съгласно Закона за задълженията и договорите), а останалите договори са прекратени, като са подписани нови договори между наемодателите и купувача.

Другите договори част от сделката, са договори за комунални услуги, интернет, мобилна телефония, софтуер, охрана на офисите, паркоместа и други.

Съгласно клаузи от договора, след приключване на сделката, купувачът притежава цялата интелектуална собственост на ООД и придобива право върху всяка полза от прехвърлената интелектуална собственост, включително (без ограничение) „ноу-хау“. Обектът на интелектуална собственост, предмет на сделката се състои от компютърни програми (софтуер). Като доставчик на развойни услуги, ООД не притежава патенти, авторски права и търговски марки. Продавачът няма регистрирана интелектуална собственост на свое име.

Сделката съгласно договора е само за част от активите на ООД, не включва прехвърлянето на пасиви както и не включва прехвърлянето на действащи договори, по които ООД е изпълнител.

Активите на ООД, които не са част от сделката по договора и остават в патримониума на дружеството, включват: вземания от клиенти; пари и парични еквиваленти.

скрито платено съдържание: 1180 думи;