НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

чака актуализация 2 септември 2020 587 уникалност: 100%

Правен въпрос

Данъчно задължено ли е физическо лице, ако продаде апартаменти, придобити като обезщетение за изграждането на нова сграда на мястото на собствен дарен недвижим имот?

Фактическа Обстановка

Физическо лице придобива чрез дарение 4/5 от дворно място, заедно с етаж от сграда, гараж и избено помещение. Имотът е използван за жилище. Физическото лице сключва предварителен договор със строително дружество за построяване на нова сграда на мястото на стария имот. Във връзка с това е уговорено лицето да получи като обезщетение 2 или 3 апартамента от новата сграда, които то възнамерява да продаде в „груб вид“ или „на зелено“. До този момент физическото лице не е извършвало независима икономическа дейност. То прави писмено запитване до НАП дали с извършването на тези планирани сделки ще придобие качеството на данъчно задължено лице.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 170 думи;

Относими разпоредби

чл.3 от ЗДДС

Фактическата обстановка,  изложена в запитванeто, е следната:

Съсобственичка сте на 4/5 идеални части от дворно място, ведно с втори жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда, избено помещение и гараж. Имотът е придобит, през 2003 г. чрез дарение от родител. Същият е използван за жилище, включително и от Вас. Сключен е предварителен договор със строителна фирма за изграждане на нова сграда с уговорено обезщетение, в резултат на което ще получите два или три апартамента. Имате намерение да продадете новопостроените имоти „на зелено“ или в „груб вид“, като във втория случай няма да предприемете действия за доизграждането и повишаване на стойността им. Подобни сделки не сте извършвали до настоящият момент и не осъществявате независима икономическа дейност по смисъла на чл. 3 от ЗДДС.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:

Ако извършите в качеството на физическо лице, две или три продажби на тези обекти, съобразно тяхното обособяване „на зелено“ или „в завършен вид“, ще се считате ли за данъчно задължено лице по ЗДДС ?

Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС „данъчно задължено лице“ по същия закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Видно от употребения израз “всяко лице”, в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, доколкото извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.

Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, изречение първо определя независимата икономическа дейност като "дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги”. По силата на тази разпоредба всяко лице, било то юридическо (или приравнено на юридическо) или физическо лице, което извършва дейност като производител, търговец, или дейност по предоставяне на услуги попада в кръга на лицата, които извършват независима икономическа дейност. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

скрито платено съдържание: 748 думи;