НАП – ЦУ – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

Светла Стойчевска
юрисконсулт
актуално 7 юни 2023 230 уникалност: 100%

Правен въпрос

Доставката на посреднически услуги за сключване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове представлява ли освободена от облагане с ДДС доставка?

Фактическа Обстановка

Дружество дължи възнаграждение за ползването на посреднически услуги при сключването на договор за покупко-продажба на дружествени дялове. В тази връзка дружеството отправя запитване до НАП как следва да се третира тази услуга с оглед облагането на възнаграждението за нея с ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 142 думи;

Относими разпоредби

чл.46, ал.1, т.5 от ЗДДС

Относно: данъчното третиране по ЗДДС на услуга по договаряне, свързано с покупко-продажба на дружествени дялове

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № **-**-**/18.05.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка:

В запитването е посочено, че дружеството дължи възнаграждение за посредничество и уговаряне на цена и начин на плащане при покупко-продажба на дружествени дялове.

Въпросът Ви е: какво е данъчното третиране по ЗДДС на тези доставка.   

Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 1, т. 5 от ЗДДС освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати, с изключение на управлението и отговорното пазене; това не се отнася за ценни книжа, установяващи права върху стоки или услуги извън посочените в този член.

Поставеният въпрос следва да бъде разгледан в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕО по отношение на действието на директивите, във връзка със самата директива, както и с действащото в Рeпублика България законодателство, третиращо облагането с данък върху добавената стойност. Съгласно тълкуването на Съда на ЕО, обективирано в § 23 от Решение № 435/05, “Терминът “договаряне“, съдържащ се в член 13, Б, буква г), точки 1—5 от Шеста директива, няма определение в същата директива. Съдът обаче се е произнасял в контекста на точка 5 от тази разпоредба, че това понятие има предвид дейност, извършвана от посредник, който не притежава качеството на страна по договор във връзка с финансов продукт и чиято дейност е различна от типичните договорни престации, извършвани от страните по такива договори. Всъщност дейността по договарянето е услуга, извършвана в полза на една от страните по договора и заплащана от тази страна като една отделна посредническа дейност. В този смисъл целта на една такава дейност е да направи необходимото, за да сключат договор две страни, без преговарящият да има някакъв собствен интерес, що се отнася до съдържанието на договора (вж. в този смисъл Решение от 13 декември 2001 г. по дело CSC Financial Services, C 235/00, Recueil, стр. I 10237, точка 39). Обратно, не сме изправени пред дейност по договаряне, когато една от страните по договора възложи на подизпълнител част от материално-техническите действия, свързани с договора (вж. в този смисъл Решение по дело CSC Financial Services, посочено по-горе, точка 40).”

скрито платено съдържание: 172 думи;