НАП - ОДОП Пловдив - Разяснениe изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 9 септември 2020 608 уникалност: 83.2%

Правен въпрос

Представлява ли ВОП вносът на стоки в друга страна членка от името и за сметка на дружество, регистрирано по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

Българско дружество купува стоки от Турция, като същите се внасят през словенска митница чрез митнически посредник, регистриран за ДДС цели в Словения, от името и за сметка на българското дружество. От Словения стоките се изпращат в склад в Италия, от където ще се продават от българското дружество чрез онлайн платформа на крайни потребители в Германия, Италия и други страни. Дружеството отправя запитване към НАП как следва да третира доставката.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 178 думи;

Относими разпоредби

чл.13, ал.6; чл.62, ал.2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставки по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)         

В Дирекция ОДОП … постъпи Ваше запитване с вх. № **-**-*** от 15.11.2019 г., препратено по компетентност от Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП – гр. София, относно данъчно третиране на доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас лице закупува стоки от Турция, но вносът на същите се осъществява на митница в Словения. За декларирането е ползван митнически посредник, регистриран за целите на данъка върху добавената стойност (ДДС) в Словения, който декларира вноса от името на българското дружество и обезпечава дължимия данък на словенска митница. От територията на Словения стоката се изпраща в склад в Италия и се получава от българската фирма, за да бъде реализирана на клиенти – физически лица и фирми от Италия, Германия и други страни чрез онлайн платформа.

Във връзка с изложеното по-горе сте поставили следните въпроси:

1.Как се третира доставката с митническия посредник в Словения, съгласно Закона за данък върху добавената стойност?

2.Как се третира и оформя последващата доставка на стоките в Италия?

3.Как се оформя продажбата в Италия към крайните клиенти?

Доколкото от изложеното в запитването не става ясно от чие име или сметка е осъществен вносът на стоките на територията на другата държава членка, предвид това, че не сте приложили копие от митническата декларация за внос, фактура и транспортни документи, съобразявайки относимата нормативна уредба по зададените от Вас въпроси, изразявам следното принципно становище:

По първи и втори въпрос:

В чл.13 от Закона за данък върху добавената стойност изчерпателно са изброени отделните хипотези, при които е налице вътреобщностно придобиване ( ВОП). Съгласно ал.1 на същата разпоредба, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите на чл.6, ал.2 на закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в другата държава членка.

Според чл.13, ал.3 от материалния закон, за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност.

скрито платено съдържание: 923 думи;