НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 24 септември 2021 729 уникалност: 90.9%

Правен въпрос

Може ли фондация да извършва независима икономическа дейност, подлежаща на облагане с ДДС?

Фактическа Обстановка

Фондация разработва проекти, свързани с насърчаване интереса на ученици към математиката и природните науки, както и подпомага участието на ученици и учители в международни състезания и турнири по математика. През учебната година фондацията е избрана за единствен представител за България от организаторите на редица международни математически състезания, поради което фондацията трябва да проведе местни квалификации. След определяне на класиралите се ученици за международния финал, фондацията трябва да събере необходимите суми за нощувки, храна и самолетни билети, както и регистрационни такси, които да преведе на организаторите по банков път. Тези разходи се заплащат от родителите на учениците, училищните настоятелства и др., като фондацията не сформира печалба от тях. Към НАП е отправено запитване дали фондацията извършва стопанска дейност, подлежаща на облагане с ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 222 думи;

Относими разпоредби

чл.3; чл.12; чл.44, ал.1, т.2 от ЗДДС

ОТНОСНО: Третиране на понятието „независима икономическа дейност“ и облагаеми доставки по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № **-**-*** от 20.12.2018 г., относно третирането на извършваната от Вас дейност като облагаема по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и третирането й по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от Вас фондация е с основни цели, регламентирани в учредителния акт при създаването й, а именно:

-разработване и осъществяване на проекти и оказване на съдействие на инициативи в областта на образованието и възпитанието, насочени към развитие и напредък, свързани с организиране, подготовка и осъществяване на участието на ученици и учители в международни математически турнири, като „Математика без граници“, и други, като по този начин се създава, насърчава и поддържа интереса към математиката и природните науки в широк кръг от ученици, студенти и учители и се създава поколение от специалисти във всички области на знанието изискващи математическа култура, познания и умения;

-изграждане и създаване на дейности по развитие на сътрудничество с подобни български, европейски и международни организации, осъществяване на обмен на информация, идеи, знания и опит;

-изготвяне и реализация на програми за обучение, изява и развитие на талантливите деца на България и света.

През учебната 2018/2019 година Ви предстои да организирате и администрирате участието на български ученици в международни състезания по математика в Сингапур, Тайланд, Тайван и Япония. Организаторите на същите са определили българската фондация като техен представител за България – да провежда квалификациите за участие, а за класиралите се за финала да заплаща на организаторите по банков път регистрационна такса и цената на пребиваването – нощувка и храна, както и самолетни билети. Необходимите средства се заплащат или от родителите на участниците, или от училищата на участниците, училищни настоятелства, кметове на общини или други организации. Посочвате, че представляваната от Вас фондация не реализира печалба при извършване на тези дейности.

В тази връзка сте поставили следните въпроси:

1.Счита ли се тази дейност за стопанска и облагаема ли е с данък върху добавената стойност?

2.Подлежи ли на облагане по ЗКПО?

3.Необходимо ли е подаването на годишна данъчна декларация?

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставените въпроси и относимата нормативна уредба по Закона за данък върху добавената стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане, изразявам следното становище:

Относно посочените в запитването регистрационна такса и цена на пребиваване (нощувки, храна и самолетен билет), които фондацията събира от родителите на участниците, или от училищата на участниците, училищни настоятелства, кметове на общини и други организации, и впоследствие ги превежда по банков път на организаторите на международните състезания по математика, считам, че същите са чужди парични средства. С тях се уреждат разчетни отношения, при които фондацията посредничи между участниците в състезанията от една страна, и организаторите на същите, от друга.

скрито платено съдържание: 962 думи;