НАП - ОДОП Бургас - Разяснение изх. № *-И-**-** от **.**.****

актуално 4 септември 2020 738 уникалност: 90%

Правен въпрос

Освободена доставка ли е продажбата на УПИ, в който има изградена сграда, без същата да е предмет на сделката?

Фактическа Обстановка

Съсобственици в сграда планират да закупят терена, върху който тя е построена. Един от съсобствениците отправя запитване към НАП дали трябва да се начисли ДДС при закупуването на УПИ, върху който е построена сградата, която не е нова по смисъла на ЗДДС и не е част от сделката по покупко-продажбата на земята.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 109 думи;

Относими разпоредби

чл.45, ал.1, ал.3 и ал.5; §1, т.6 от ДР от ЗДДС

Относно: Облагане на доставки свързани със земя и сгради

 Във Ваше запитване, постъпило в дирекция ОДОП с вх. № /2018г., е изложена следната фактическа обстановка:

Съсобственик сте в недвижими имоти, изградени в гр. ….. с вид територия урбанизирана. Между съсобствениците в сградата и съсобствениците в терена е постигнато съгласие за закупуване на терена. Посочвате, че с изграждането на сградата теренът изгубва своето самостоятелно съществуване и има обслужващи функции съгласно разпоредбата на чл. 38 от Закона за собствеността (ЗС).

В недвижимия имот е изградена сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС. Възнамерявате да закупите земя от терена върху който е изградена сградата. От прочита на ЗДДС не Ви става ясно законът да поставя изискване за освобождаване на доставката със земя само в случаите, в които се извършва и доставка на сграда, построена в същия терен. Считате, че такова изискване не би следвало да се поставя от данъчната администрация и от правоприлагащите органи.

В тази връзка поставяте следния въпрос:

Ако в качеството си на собственик на сграда или на част от сграда, която не е нова по смисъла на ЗДДС закупите част от УПИ, в който е изградена сградата, без предмет на сделката да е сградата, възможно ли е лицето продавач да избере сделката да е освободена?

скрито платено съдържание: 422 думи;