НАП - ЦУ - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

чака актуализация 3 септември 2020 664 уникалност: 95.8%

Правен въпрос

Независима икономическа дейност ли е продажбата на наследствени недвижими имоти?

Фактическа Обстановка

Физическо лице наследява от сина си недвижими имоти, като впоследствие, в рамките на 13 месеца, продава шест апартамента, повечето на стойност над 50 000 лв. По своя инициатива НАП регистрира физическото лице за целите на ДДС заради доходите му от продажбата на наследствените недвижими имоти и, за да бъде определен размерът на данъчните му задължения, извършва ревизия. Към ЦУ на НАП е отправено запитване дали осъществените продажби представляват независима икономическа дейност, за извършването на която лицето подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 263 думи;

Относими разпоредби

чл. 3 от ЗДДС

ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ЗДДС) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДАЖБА ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

В Протокол за писмено запитване № 3/11.03.2014 г. на ТД на НАП Бургас, изпратен от Дирекция ОДОП Бургас и постъпил в ЦУ на НАП с вх. № **-**-**/01.04.2014 г. е изложена следната фактическа обстановка:

При извършена проверка за наличие или липса на основание за задължителна регистрация по ЗДДС на физическо лице е установено, че същото получава доходи от наем на апартамент, отдаден за жилищни нужди на физическо лице и от продажба на недвижими имоти. Лицето е регистрирано по ЗДДС по инициатива на орган по приходите от 14.10.2013 г. Възложена е ревизия за определяне на данъчните задължения по чл. 102 от ЗДДС. В хода на ревизията е установено, че физическото лице е придобило по наследство от сина си следните недвижими имоти:

- пет апартамента в завършен вид, находящи се в гр. Бургас, кв. …… , кк ………. , които ревизираното лице продава, съответно през 2010 г. (на 19.05.10 г. за 75 000 лв.; на 16.08.2010 г. за 18 000 евро; на 07.10.2010 г. за 18 000 евро) и през 2011 г. (на 20.05.2011 г. за 32 500 евро; на 31.08.2011 г. за 31 000 евро);

- ½ идеални части от недвижим имот в гр. Бургас, кв. ……………. , представляващ жилищна сграда с 6 бр. апартаменти в жилищните етажи и пансион-хостел със стаи за гости – сградата е на груб строеж към момента на наследяването и е довършена по стопански начин. За периода 18.10.2011 г. – 19.11.2012 г. ревизираното лице продава шест апартамента, като повечето продажби са на стойност над 50 000 лева.

Въпросите Ви са:

Следва ли да се счита, че ревизираното физическо лице извършва независима икономическа дейност, съгласно разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС, по повод извършените разпоредителни сделки с наследствените имоти?

От кой момент възниква задължение за регистрация по ЗДДС и следва да се определи задължение по чл. 102 от ЗДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено по същия закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Видно от употребения израз „всяко лице”, в кръга на задължените лица попадат и физическите лица, доколкото извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 и не попада в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.

скрито платено съдържание: 854 думи;