НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 31 май 2022 414 уникалност: 100%

Правен въпрос

Подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС лице, което е получател на услуги, предоставени по електронен път?

Фактическа Обстановка

Нидерландско дружество предоставя IP адреси на българско дружество, които последното предоставя на своите клиенти. За тази сделка нидерландско дружество издава фактура, в която е включен нидерландски ДДС, на българското дружество, който после то префактурира към своите клиенти. Дейността на българското дружество не е свързана с конкретни фактически действия от България, като оперирането с IP адресите се извършва директно от Нидерландия. Българското дружество отправя запитване до НАП дали следва задължително да се регистрира по ЗДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 80 думи;

Относими разпоредби

чл.97а, ал.1 от ЗДДС

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № **-**-*** ОТ **.**.**** Г. НА НАП ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № **-**-*** от 20.12.2018 г., относно възникване на задължение за регистрация по чл.97 и 97а от Закона за данък върху добавената стойност.

Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваната от Вас фирма има за основна дейност стопанисването на набор от интернет мрежи (мрежи от IP адреси). Посочвате, че IP адресите представляват уникални номера, които идентифицират даден компютър, рутер, сървър, въобще мрежово устройство в интернет пространството. Те са задължително за фирми (интернет доставчици и системни интегратори) и се стопанисват за цяла Европа от дружеството RIPE Network Coordination Centre (NCC) и Соником е сключил договор за набор от адреси, които собствениците на фирмата ползват за своите клиенти. Дейността не е свързана с конкретни действия в България и оперирането с адресите се извършва от Холандия. В тази връзка Соником получава една фактура в началото на годината до 10-15 януари най-късно, която след това фактурира към своите клиенти.

В тази връзка сте поставили следния въпрос:

Необходимо ли е представляваното от Вас дружество да се регистрира в България по чл.97 или 97а от ЗДДС, когато дейността не се извършва в България и при положение, че данъка върху добавената стойност по издадената фактура е платен в Холандия със ставка на данъка 21%?

Към запитването сте приложили и копие на фактура от RIPE NCC.

Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, поставеният въпрос и относимата нормативна уредба в областта на данъка върху добавената стойност, изразявам следното становище:

По отношение на цитираното от Вас основание за регистрация по чл.97 от Закона за данък върху добавената стойност, Ви обръщам внимание, че то е свързано с възникването на задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталация. С оглед на изложената в запитването фактическа обстановка по отношение на извършваната дейност от представляваното от Вас лице, считам, че за същото не би могло да възникне подобно основание.

скрито платено съдържание: 617 думи;