НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 24 септември 2021 623 уникалност: 100%

Правен въпрос

Подлежи ли на облагане с ДДС продажбата на обособена част от имот, ако доставчикът не е регистриран по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

Министърът на здравеопазването, като едноличен собственик на капитала на болница, организира търг за продажбата на обособени части от болничното заведение, което не е регистрирано по ЗДДС. Сградите, предмет на бъдещите сделки, са „стари“ по смисъла на същия закон, а поземлените имоти са урегулирани. Към НАП е отправени запитване дали следва да се начисли ДДС при продажбата на обособени части от болничното заведение.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 86 думи;

Относими разпоредби

чл.82 от ЗДДС

ОТНОСНО: прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при продажба на недвижими имоти

Според изложеното в запитването, в изпълнение на Решение от м. 12.2019 г. на Министерския съвет на Република България и решение, обективирано в протокол от м.01.2020 г. на Министъра на здравеопазването, в качеството му на едноличен собственик на капитала на болница „Х“ ЕООД, същата организира процедури по продажба на три обособени части от лечебното заведение, чрез електронната платформа за продажба на имоти по чл. 3а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Посочено е, че болницата не е регистрирана по ЗДДС, както и че сградите, предмет на търга, са стари по смисъла на ЗДДС, а поземлените имоти са урегулирани. 

Във връзка с горното са поставени въпросите следва ли да се начислява ДДС при продажбата на обособените части и в случая приложима ли е разпоредбата на чл. 96, ал.3 от ЗДДС?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на ЗДДС (обн. ДВ, бр. 63/2006 г., посл. изм. ДВ, бр. 52/2020 г.) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС обн. ДВ, бр. 76/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 25/2020 г.) е изразено следното становище:

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от ЗДДС, данъкът е изискуем от регистрирано по този закон лице - доставчик по облагаема доставка, с изключение на случаите по ал. 4 и ал. 5 на същата правна норма.

За да е изискуем данъкът от доставчика по съответната доставка, следва да са изпълнени кумулативно следните предпоставки:

- доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;

- доставката да е облагаема по смисъла на чл. 12, ал. 1 от същия закон.

Следователно задължение за начисляване на данък възниква по облагаема доставка, при положение, че доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице.

В настоящия случай, при положение, че  „Х“ ЕООД като доставчик, не е регистрирано лице по ЗДДС към датата на възникване на данъчното събитие за доставката или към датата на авансово плащане по същата, то за дружеството не възниква задължение за начисляване на данък по реда на чл. 86, ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.

Относно задължението за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7 – дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

По силата на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаем оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

скрито платено съдържание: 1096 думи;