НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-К-** от **.**.****

чака актуализация 29 декември 2020 609 уникалност: 100%

Правен въпрос

Необходимо ли е дружество да поддържа два отделни касови апарата за две различни дейности?

Фактическа Обстановка

Дружество извършва дейност по продажба и търговия с книги. В офиса му се изпълняват едновременно заявки от електронен магазин и от търговци. И за двете дейности се извършват плащания – в брой, чрез PayPal и с карта. Дружеството използва СУПТО, който е одобрен и регистриран в НАП. Заявките, направени от физически лица през от електронния магазин, постъпват директно чрез модул за интеграция в СУПТО, като всяка има уникален номер на продажбата и различни данни за продажбата – цена, брой, количество и др. Заявките, направени от търговци, се осъществяват чрез телефон/имейл или електронен магазин, като се въвеждат ръчно в СУПТО. За продажбите, направени от физическо лице, се издават фактури или отчет за продажбите, а при плащане, различно от банков път – и касови бележки. Дружеството отправя запитване към НАП дали трябва да поддържа два касови апарата – един за електронния магазин и един за заявките от търговци.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 29 думи;

Относими разпоредби

чл.118 от ЗДДС

§1, т.19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 год.

ОТНОСНО: Въпроси във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Предоставям Ви отговор на въпроси, поставени във Ваше писмо, заведено в общия деловоден регистър на ЦУ на НАП с №М-**-К-**/15.01.2020 г. във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба №Н-18/2006 г.

Изложена е следната фактическа обстановка:

Фирма “……..” упражнява дейността си по продажба и търговия с книги на един адрес. В този офис се обработват заявки от търговци и заявки от електронен магазин. Извършват се плащания в брой, с наложен платеж, с карта и PayPal общо и за двете дейности. Фирмата използва един  и същ СУПТО през няколко работни места (акаунти), който е регистриран и одобрен от НАП. Заявките от електронен магазин постъпват през модул за интеграция директно в СУПТО с непроменено съдържание по цени и количества на продукти и цена за доставка, всяка заявка има УНП (уникален номер на продажбата), начин на плащане, куриер за доставка. Заявките за търговци постъпват или през електронен магазин или по имейл/телефон. Всички заявки по имейл/телефон се въвеждат ръчно и за тях се издават съответните документи – фактура или отчет за продажба (за физическите лица), а при плащане различно от банков път – и касова бележка към съответния документ.

Необходимо ли е фирмата да свърже 2 отделни касови апарата за двете различни дейности – електронен магазин и заявки за партньори?

скрито платено съдържание: 538 думи;