НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-* от **.**.****

чака актуализация 4 септември 2020 620 уникалност: 100%

Правен въпрос

Подлежат ли на задължителна регистрация търговци, който са свързани лица и осъществяват една и съща дейност в различни помещения в една сграда?

Фактическа Обстановка

Физическо лице е собственик на едноличен търговец, както и на ЕООД. ЕТ и ЕООД извършват една и съща дейност – предоставяне на счетоводни услуги, и са свързани лица. Имат офиси в една и съща сграда, но служителите им са различни, а счетоводството им се води отделно. Отправено е запитване към НАП дали ЕТ и ООД трябва да се регистрират за ДДС цели, тъй като са свързани лица и извършват една и съща дейност в една сграда.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 95 думи;

Относими разпоредби

чл.96, ал.10 от ЗДДС

Относно: наличие на основание за регистрация на основание чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) (в сила от 01.01.2020 година)

В Дирекция ОДОП …. постъпи Ваше запитване с вх. № **-**-*/03.01.2020 година, относно наличието на основание за регистрация по чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 година.

С настоящото писмо Ви уведомявам, че правата на задължените лица са визирани в чл. 17, ал. 1 от ДОПК. По смисъла на т. 2 и т. 5, б. ”б” от същия член, задължените лица имат право да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс, включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на задълженията им и информация за публичните им задължения, и за сроковете, в които следва да заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения.

По първи въпрос:

С оглед на обстоятелството, че горецитираното запитване е подадено от Вас в качеството Ви на физическо лице – нерегистрирано по ЗДДС и посочвате като заинтересовани лица и други данъчно задължени лица – „М 2017“ ЕООД с ЕИК ……… и „К 2015“ ЕООД с ЕИК ……, Ви обръщам внимание на следното:

Писмените становища ангажират приходната администрация по смисъла на чл. 17, ал. 3 от ДОПК, поради което, за да получите отговор относно прилагането на данъчното законодателство, запитването следва да бъде подписано и да съдържа идентифициращи данни за заинтересованите лица, като наименование, ЕИК по БУЛСТАТ или ЕИК, определен по Агенцията по вписванията, адрес на управление и адрес за кореспонденция, съгласно чл. 84 и 85 от ДОПК. В тази връзка Ви обръщам внимание, че в горецитираното запитване не сте посочили адресите на съответните заинтересовани лица.

скрито платено съдържание: 422 думи;