НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 31 май 2022 436 уникалност: 100%

Правен въпрос

Къде се облагат с данък доходите на български гражданин като член на управителен орган на юридическо лице, регистрирано в Италия?

Фактическа Обстановка

Местно българско лице обмисля да стане член на управителен орган на италианско дружество. Лицето няма намерение да се премества в Италия, а да пътува до там само за събранията на органа. То се интересува какъв данъчен режим ще се приложи спрямо доходите, които ще получава в Италия.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 122 думи;

Относими разпоредби

чл.75 от ЗДДФЛ

чл.14; чл.22, ал.2, б. а) от СИДДО с Италия

РАЗЯСНЕНИЕ С ИЗХ. № **-**-** ОТ **.**.**** Г. НА ОДОП ПЛОВДИВ ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НОРМИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА /ЗДДФЛ/

В Дирекция ОДОП …. е постъпило с вх. № **-**-**/22.01.2019 г. Ваше запитване, с което искате разяснение по прилагане на нормите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.

Описвате, че Ви предлагат участие в управляващ орган на италианско дружество – чуждестранно юридическо лице. Посочвате, че ще пътувате за Р Италия само, за да участвате в събрания на управляващия орган на дружеството. Смятате, че сте местно лице на Р България предвид, че пребивавате повече от 183 дни в страната и центъра на жизнените Ви интереси е тук.

Поставяте въпроса:

1.         За изплащаното възнаграждение за участието в управляващ орган къде се дължи данък?

2.         Ако се дължи в Р Италия, следва ли да го декларирате в Р България и какви документи следва да представите?

скрито платено съдържание: 349 думи;