НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 24 септември 2021 655 уникалност: 81.3%

Правен въпрос

Как се определя мястото на изпълнение при доставка на услуги, ако доставчикът е регистриран по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

Дружество с предмет на дейност „изработване на уебсайтове“ е регистрирано по ЗДДС. Дружеството извършва своята дейност в България, като сайтовете се изпращат по интернет на клиентите. Към НАП е отправено запитване относно облагането на предоставяните от дружеството доставки на услуги.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 145 думи;

Относими разпоредби

чл.21, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗДДС

Относно: ред на облагане по ЗДДС

Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОУИ"-………… с вх. № … от 15.02.2011 г. е изложена следната фактическа обстановка:

Предприятието е регистрирано по ЗДДС. Предметът на дейност е изработка на уеб сайтове. Тези услуги се извършват както в страната, така и в чужбина. Изработката на тези сайтове става в България и по интернет се изпращат на клиентите.

Поставени са въпроси относно облагането на тези доставки и вида на издаваните документи според вида и произхода на контрагентите, а именно в следните хипотези- когато клиентите са:

1. ДЗЛ от държава членка, нерегистрирано по ДДС;

2. ДЗЛ от държава членка, регистрирано по ДДС;

3. ДНЗЛ от държава членка;

4. юридическо лице от трета държава;

5. физическо лице от трета държава;

В зависимост от клиентите, кога следва да се начислява ДДС и ако не се начислява, какво следва да се отрази във фактурата.

Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДС /обн. ДВ бр. 95 от 01.12.2009 год./ са въведени нови правила относно мястото на изпълнение на доставките на услуги. В сила от 01.01.2010 год. определянето му е в зависимост от статута на получателя – данъчно задължено или данъчно незадължено лице, както и от установяването на получателя на услугата.

Съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на доставчика.

скрито платено съдържание: 548 думи;