НАП - ОДОП Велико Търново - Разяснение изх. № *-**** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 31 май 2022 519 уникалност: 100%

Правен въпрос

Трябва ли българско дружество – купувач да подаде справка за изплатени доходи, представляващи цена на автомобил, за чуждестранно физическо лице – продавач?

Фактическа Обстановка

Българско дружество закупува автомобил от италианско физическо лице. Дружеството отправя запитване до НАП дали трябва да подаде за продавача справка за изплатените му доходи, представляващи цена по договора за покупко-продажба.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 73 думи;

Относими разпоредби

чл.73; чл.73а; чл.8 от ЗДДФЛ

РАЗЯСНЕНИЕ ИЗХ. № *-**** ОТ **.**.**** Г. НА „ОДОП“ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

3_ 1659/**.**.**** г.

ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 1, чл. 73а

ОТНОСНО: подаване на данни в справка по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването, дружество планира да закупи автомобил от чуждестранно физическо лице, гражданин на Италия. За целта се използва стандартен типов договор за покупко-продажба, като в него се нанасят данните за продавач и купувач и се подписва от същите. Впоследствие с копие от този договор и с документите на автомобила се извършва регистрация на същия в сектор „Пътна полиция“.

В тази връзка са поставени следните въпроси:

1. Следва ли да се подаде информация за това плащане в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ?

2. Как трябва да се впише информацията в справката, след като чуждестранното физическо лице няма ЛНЧ, нито служебен номер от регистъра на НАП, а софтуерът нe допуска това?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ, обн. ДВ., бр. 95/2006 г., посл. изм. ДВ., бр.79 от 8 Октомври 2019 г.) е изразено следното принципно становище:

Първостепенно значение за определяне на данъчните задължения на едно физическо лице е дефинирането му като местно или като чуждестранно. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а чуждестранните физически лица - само за придобити доходи от източници в Република България (чл. 6 и чл. 7 от ЗДДФЛ).

С оглед цитираната нормативна уредба, на облагане ще подлежат само доходите на чуждестранно физическо лице, получени от източници в Република България, които са подробно изброени в разпоредбите на чл. 8 от ЗДДФЛ.

скрито платено съдържание: 614 думи;