НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 10 септември 2020 755 уникалност: 100%

Правен въпрос

Трябва ли фондация да издава касови бележки за услуги, с които подпомага основната си дейност?

Фактическа Обстановка

Фондация работи в партньорство с община с цел да предоставя лечебна езда с коне на деца с увреждания от социалните домове. За децата от тези домове ездата е безплатна, но за външни посетители се заплаща, като се продават билети, които се таксуват от 5 до 10 лв. на час. Фондацията отправя запитване към НАП дали трябва да издава касови бележки при продажбата на билетите за езда за външни посетители.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 73 думи;

Относими разпоредби

чл.118 от ЗДДС;

чл.3; чл.4; чл.5; чл.25 от Наредбата за касовите апарати

ОТНОСНО:  прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./

В Дирекция ОДОП постъпи писмено запитване от 20.12.2019 г., относно прилагане на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18/2006г.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Фондация „………..“ е нестопанска организация и не се отчита пред НАП. Същата изгражда в партньорство с Община ……… център за хипотерапия с лечебна езда на коне от деца с увреждания от социалните домове в Област ……... За тези деца ездата на коне ще бъде безплатна, но за желаещите външни граждани и семейства, услугата ще се таксува от пет до десет лева за час. Фондацията желае да издава билети, но не знае дали това е законно. По този начин фондацията възнамерява да покрие разходите за конете и грижите за тях. В запитването е уточнено, че с предоставянето на тази услуга не се цели печалба.

В тази връзка е поставен въпросът: Как следва да се отчитат плащанията от външни граждани и семейства?

Предвид изложената фактическа обстановка и разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане /ЗКПО/ и Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства /ФУ/ на продажбите в търговски обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин /Наредба № Н-18/2006г./, изразявам следното становище:

На основание чл. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) принципно е определено, че когато местни юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, реализират печалби от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, са обект на облагане с корпоративен данък.

Данъчно задължените по реда на ЗКПО лица са определени с разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 3, ал. 1, т. 1 на закона и това са местните юридически лица, учредени по реда на българското законодателство, в т.ч. и юридическите лица с нестопанска цел.

скрито платено съдържание: 762 думи;