НАП – ОДОП София – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

Светла Стойчевска
юрисконсулт
чака актуализация 10 май 2023 286 уникалност: 100%

Правен въпрос

Полагат ли се ваучери за храна на служители в отпуск по майчинство, в неплатен отпуск, в продължителен отпуск по болест и други?

Фактическа Обстановка

Ръководството на дружество е взело решение да въведе социална придобивка за служителите под формата на ваучери за храна. В тази връзка дружеството отправя запитване до НАП дали лицата, ползващи отпуск по майчинство, неплатен отпуск, дълъг отпуск по болест и други, имат право да получават ваучери за храна.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 191 думи;

Относими разпоредби

чл.209, ал.1 от ЗКПО

скрито платено съдържание: 6 думи;

ПИСМО С ИЗХ. №**-**-**; 30.10. 2018 Г.; ЗКПО ЧЛ. 209, АЛ. 1, §1 Т.34 ДР

Изх. №**-**-**

30.10. 2018 г.

ЗКПО чл. 209, ал. 1, §1 т.34 ДР

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №**-**-**/12.10.2018 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:

ЕООД е с предмет на дейност търговия с части и консумативи за автомобили.

Ръководството на дружеството е взело решение за въвеждане на социална придобивка за служителите – ваучери за храна, предоставени от лицензиран оператор.

Във връзка с прилагане на разпоредбата на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО са поставени следните въпроси:

1. Отнася ли се социалната придобивка за служители, наети по договор за управление и контрол?

2. Имат ли право на ваучери служители в отпуск по майчинство, в неплатен отпуск, служители в дълъг отпуск по болест и др.?

Във връзка с проставените въпроси и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

Съгласно чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица). Социалните разходи, предоставени в натура включват и разходите за ваучери за храна (чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗКПО).

В ЗКПО е предвидено да не се облагат с данък върху разходите конкретно посочени социални разходи в натура и при изпълнение на определени условия.

Съгласно чл. 209 от ЗКПО не се облагат с данък социалните разходи по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква „б“ в размер до 60,00 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна при изпълнение на посочените в същия член условия.

Предвид разпоредбите на чл. 214 от ЗКПО неизпълнението на тези условия или на някое от тях е основание да бъде обложен целият размер на начисления разход.

В случай, че са изпълнени всички условия, само превишението на тези разходи над 60,00 лв. месечно на всяко наето лице подлежи на облагане с данък.

скрито платено съдържание: 650 думи;