НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-** от **.**.****

чака актуализация 3 септември 2020 560 уникалност: 96%

Правен въпрос

Трябва ли физическо лице, упражняващо свободна професия, да се регистрира и да учреди дружество при достигане на оборот за задължителна регистрация по ЗДДС?

Фактическа Обстановка

Физическо лице упражнява свободна професия, изразяваща се в търговия с криптовалути. За целта то е вписано в регистъра БУЛСТАТ. Физическото лице отправя запитване до НАП във връзка с необходимостта да се регистрира и за нуждите на ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 105 думи;

Относими разпоредби

чл.3; чл.96 от ЗДДС

ОТНОСНО: задължителна регистрация по ЗДДС при финансови услуги

В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ .................. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № **-**-**/ 29.01.2018г.

Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице се занимава с търговия с криптовалути и е регистрирано по БУЛСТАТ като свободна професия.

Поставени са следните въпроси:

1.  Ако се превиши прагът за регистрация по ДДС от 50 000 лв., задължено ли е лицето да създаде фирма или може да работи и да се регистрира по ДДС като свободна професия?

2.  Освободена сделка ли е търговията с криптовалути от ДДС или не?

3.  Кой оборот се следи за регистрация по ДДС – комисионната от сделките или оборотът от продажбата на криптовалута?

Предвид поставените въпроси и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Данъчно задължено лице, по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДДС, е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно ал. 2 на цитираната разпоредба, независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

В този смисъл, изречение второ на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС разширява кръга на независимата икономическа дейност, като постановява, че такава дейност “е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение”.

В ЗДДС липсва легална дефиниция на понятието "дейност, извършвана редовно или по занятие". "Редовно или по занятие" предполага, че лицето има намерение да превърне тази дейност в източник на постоянен доход. Това намерение е видно, ако лицето системно, с цел придобиване на доход, извършва определени дейности в свой частен интерес. Системността може да се проявява както чрез системно (регулярно) получаване на доход, така и чрез продължителност и/или многократност на действията/дейностите, при което дали фактически такъв доход е реализиран от лицето от гледна точка на ЗДДС е правно ирелевантно.

Видно от посочените разпоредби, в обхвата на данъчно задължените лица по ЗДДС попадат и физическите лица, в случаите, при които извършваната от тях дейност отговаря на критериите за независима икономическа дейност по ал. 2 на чл. 3 от ЗДДС и не е в изключенията на ал. 3 на същата разпоредба.

скрито платено съдържание: 794 думи;