НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

актуално 2 септември 2020 649 уникалност: 90.6%

Правен въпрос

Освободена ли е доставката на сграда, въведена в експлоатация преди повече от 5 години?

Фактическа Обстановка

Дружество закупува недвижим имот през април 2010 г., за който е издадено разрешение за ползване на 22.12.2010 г. През 2018 г. дружеството продава имота. Предвид факта, че са минали повече от 5 години от въвеждането на сградата в експлоатация, доставката е разгледана като освободена и ДДС не е начислен. Дружеството пита НАП правилно ли е постъпило, като не е обложило сделката с данък.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 147 думи;

Относими разпоредби

чл.45 от ЗДДС

скрито платено съдържание: 6 думи;

В Дирекция ОДОП …. постъпи писмено запитване с вх. № **-**-*** от 09.07.2018 г., относно данъчно третиране на доставка на стара сграда по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило недвижим имот през м. април 2010 г. При регистрацията на дружеството по ЗДДС не е спазен срока, в който следва да се подаде опис на налични активи към датата на регистрация, поради което е получен отказ от възстановяване на ДДС за покупката на имота.

На 11.06.2018 г. имота е продаден и е издадена фактура, в която не е начислен ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от ЗДДС. За имота е издадено разрешение за ползване на 22.12.2010 г. Това е основание да се третира доставката като освободена от облагане с ДДС, тъй като сградата е стара, предвид, че са минали повече от 60 месеца от датата на въвеждане в експлоатация.

скрито платено съдържание: 280 думи;