НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 2 септември 2020 2119 уникалност: 100%

Правен въпрос

Възниква ли право на данъчен кредит в полза на дружество за закупуването на минерална вода, предназначена за консумация от служителите му?

Фактическа Обстановка

Дружество предоставя абонаментни счетоводни услуги на различни клиенти. Честа практика на клиентите му е да осигуряват бутилирана минерална вода за служителите си. За получените доставки на вода те не ползват право на приспадане на ДДС. Счетоводното дружество се интересува дали правилно третира посочените разходи на клиентите си и отправя запитване до НАП.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 70 думи;

Относими разпоредби

чл.70 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №**-**-***/...2017 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

Дружеството е специализирано счетоводно предприятие по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), което има абонаментни договори за извършване на текущо счетоводно обслужване на различни дружества. Често дружествата клиенти разходват средства за покупка на минерална вода, сумите за които макар и в несъществен размер, имат регулярен характер. Въпросните разходи са възприети и облагани като разходи за представителни цели по реда на чл. 204 от ЗКПО. За целите на ЗДДС не е ползвано право на данъчен кредит при покупката на минерална вода или като административен разход за питейна вода. Същевременно, по фактурите за доставка на питейна вода за офиси, складови бази и др., издавани от В и К операторите (напр. Софийска вода), се признават разходите за целите на ЗКПО и са с право на данъчен кредит.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:

Как се третират разходите за покупка на минерална вода за целите на ЗКПО и ЗДДС, с уточнението, че водата е за употреба в офиса от служителите на дружеството, а не за минерална вода и други напитки, закупени с представителен, развлекателен и друг характер?

 Предвид изложените обстоятелства, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:

скрито платено съдържание: 579 думи;