НАП - ЦУ - Разяснение изх. № М-**-И-*** от **.**.****

чака актуализация 10 септември 2020 565 уникалност: 100%

Правен въпрос

Може ли да се приложи нулева ставка на ДДС при закупуване на МПС от физическо лице с дипломатически статут?

Фактическа Обстановка

Физическо лице с дипломатически статут желае да закупи МПС в Република България. То отправя запитване към НАП дали при покупката може да се възползва от възможностите за освобождаване от ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 95 думи;

Относими разпоредби

чл.173 от ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на чл. 173 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и чл. 109, ал. 1, б. „в“ и „г“ от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС)

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Национална агенция за приходите (ЦУ на НАП) и заведено с вх. №...........2019 г., е изложена следната фактическа обстановка:

Физическо лице - български гражданин е служител на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ - Организацията), създадена с Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването (Конвенция) от 13.12.1960 г., изменена с Протокол от 12.02.1981 г.

Република България е член на Организацията от 01.06.1997 г., като се присъединява към Конвенцията със закон за ратифицирането ѝ, приет от 37-то Народно събрание на 30.01.1997 г. Със същия закон е ратифицирано и Международното споразумение за пътните такси. Република България ратифицира ревизираната конвенция на Организацията чрез ратифициране на протокола, консолидиращ текстовете на конвенцията (ревизирана Конвенция), приет от 38-то Народно събрание на 21.03.2001 г. Организацията е основно базирана в Брюксел, Кралство Белгия, но има експериментален център близо до Париж, Франция, Институт за навигационно обслужване в Люксембург и Център за ръководство на въздушното движение в Маастрихт, Холандия.

Лицето работи като „......................“ в Центъра за въздушно движение в Маастрихт, Холандия, на Организацията и като такъв притежава дипломатически статут, респективно дипломатическа карта, издадена от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Физическото лице възнамерява да закупи моторно превозно средство (МПС) в Република България и желае да се възползва от възможностите за освобождаване от данък върху добавената стойност по силата на европейското и национално законодателство.

Предвид изложеното са поставени следните въпроси:

Може ли да се приложи нулева ставка на данъка при продажба на МПС на физическо лице – български гражданин с дипломатическа карта по силата на     чл. 173 от ЗДДС и какви документи следва да представи физическото лице на доставчика?

На основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, въз основа на изложената фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 838 думи;