НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 17 септември 2021 631 уникалност: 91.2%

Правен въпрос

Може ли българско дружество, регистрирано за ДДС цели в Англия, да ползва данъчен кредит за закупени стоки от друго българско дружество?

Фактическа Обстановка

Планира се създаване на Дружество 1 с основна дейност електронна търговия, което ще има регистрация за ДДС цели в Англия. То ще закупува стоки от българско Дружество 2, което има регистрация по ЗДДС, като стоките ще бъдат изпращани от името на Дружество 1 в склад на Amazon в Англия. Отправено е запитване към НАП дали Дружество 1 ще може да ползва своето право на данъчен кредит за закупените от Дружество 2 стоки.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 160 думи;

Относими разпоредби

чл.7; чл.69 от ЗДДС

Фактическата обстановка,  изложена в запитванeто, е следната:

„Х“ ще извършва електронна търговия, като за целта ще закупува стоки от българско дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Закупените стоки, ще се изпращат от името на „Х“ до склад на Амазон в Англия, където „Х“ ще има регистрация за целите на ДДС в тази държава членка.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Ще има ли право дружеството, ако е регистрирано по ЗДДС да упражни правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, за закупените стоки от българското дружество?

2. За така описаната дейност, ще бъде ли приложим чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед обстоятелството, че поставените въпроси са свързани с лице, което към настоящия момент не съществува, изразявам следния принципен отговор:

По първи въпрос:

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.

По силата на чл. 69, ал. 1 от същия закон когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.

По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:

- стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;

- стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;

скрито платено съдържание: 702 думи;