НАП – ЦУ – Разяснение изх. № **-**-** от **.**.**** г.

Светла Стойчевска
юрисконсулт
актуално 19 юли 2023 257 уникалност: 100%

Правен въпрос

Увеличава ли се счетоводният финансов резултат с разликата, формирана между номиналната и емисионната стойност на записаните дялове, при определяне на данъчния финансов резултат на ООД?

Фактическа Обстановка

ООД е увеличило капитала си чрез записване на нови дялове, като между номиналната и емисионната стойност на тези дялове се е получила разлика. Дружеството е отнесло същата във Фонд ,,Резервен’’ по аналогия с акционерните дружества. В тази връзка дружеството отправя запитване до НАП дали с тази разлика следва да се увеличи счетоводният финансов резултат. Запитването е препратено по компетентност от НАП на Дирекция ,,Данъчна политика’’ при Министерството на финансите с молба за становище.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 81 думи;

Относими разпоредби

чл.148, ал.1, т.2 от ТЗ

Изх. № **-**-**

Дата: **.**.**** год.

ТЗ, чл. 148, ал. 1, т. 2

Относно: счетоводно отразяване и данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на разликата между номиналната и емисионна стойност на дялове при увеличаване на капитала

В НАП е постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № **-**-**/26.07.2013 г., в което е представена следната фактическа обстановка:

„А“ ООД е извършило ефективно увеличение на капитала по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон чрез емитиране на 18 810 (осемнадесет хиляди осемстотин и десет) дружествени дялове. По решение на Общото събрание на съдружниците за всеки един от новите дялове е определена номинална стойност на дял от един лев и емисионна стойност от осем лева. Между номиналната и емисионната стойност на тези нови дялове е формирана разлика в размер на 131 670 лв. (сто тридесет и една хиляди шестстотин и седемдесет лв.) Въпросът с третирането на тази разлика не е уреден в Търговския закон. Поради тази причина разликата между номиналната и емисионната стойност на дяловете, с които е увеличен капитала, е отнесена във фонд „Резервен“ по аналогия с акционерните дружества и съгласно разпоредбите на Дружествения договор.

Във връзка с гореизложеното е зададен въпросът дали с формираната разлика между номиналната и емисионната стойност на новоемитираните дялове следва да се преобразува (увеличава) счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО.

Поради обстоятелството, че съгласно ЗКПО данъчният финансов резултат се определя чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат, а ЗКПО не регламентира специално данъчно третиране на счетоводните транзакции в описания случай, с писмо Изх. № **-**-**/01.08.2013 г. Вашето запитване беше изпратено до Дирекция “Данъчна политика“ при , която на основание чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник нае оторизирана да изготвя становища по прилагане на счетоводното законодателство.

скрито платено съдържание: 595 думи;