НАП - ОДОП Варна - Разяснение изх. № ***-* от **.**.****

актуално 10 септември 2021 628 уникалност: 100%

Правен въпрос

Кога едно читалище ще има право на данъчен кредит за ремонт и поддръжка на сградата му?

Фактическа Обстановка

Читалище осъществява дейността си и се издържа едновременно както от държавни средства, така и от собствена стопанска дейност. За да извърши неотложни ремонтни дейности на сградата си, то кандидатства за финансиране по европейски проект. Читалището отправя запитване към НАП дали ще има право на данъчен кредит за ремонтните дейности, ако се регистрира доброволно по ЗДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 89 думи;

Относими разпоредби

чл. 73 от ЗДДС

ОТНОСНО: ПРАВО НА ЧАСТИЧЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В СЛУЧАИТЕ НА ДОБРОВОЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗДДС

В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на Дирекцията с вх. №…………., в което е описана следната фактическа обстановка:

НЧ "X", е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Средствата за издръжка и дейност се набират в съотношение 80% държавна субсидия и 20% собствени приходи от стопанска дейност. Собствената сграда на читалището се нуждае от спешен основен ремонт, за който се кандидатства с проект по Европейска програма. В тази връзка поставяте въпроса при доброволна регистрация по ЗДДС ще възникне ли право на данъчен кредит за извършените ремонтни работи.

При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:

На основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, има право да се регистрира по този закон.

По силата на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, регистрираното лице има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които друго регистрирано лице му е доставило, когато същите стоки или услугите се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

скрито платено съдържание: 413 думи;