НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 31 август 2020 598 уникалност: 100%

Правен въпрос

Има ли право на данъчен кредит вносител, ако ДДС е платен от превозвача, но за сметка на вносителя?

Фактическа Обстановка

Дружество внася стоки от САЩ. Начисленият ДДС от митническите органи е заплатен от превозвача, но за сметка на дружеството получател.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 98 думи;

Относими разпоредби

чл. 68, ал. 1, т. 3; чл. 71, т. 3 от ЗДДС

В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №**-**-***/13.06.2019 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

„Т“ ООД осъществява внос на стоки от САЩ по приложен митнически документ от 03.05.2019 г. Дължимите ДДС и мито за вноса са платени от доставчика от САЩ. След проведен телефонен разговор и представени платежни документи е уточнено, че дължимите ДДС и мито за вноса са платени от превозвача DHL, който плаща за сметка на ООД начислените от митническите органи мито и ДДС.

Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:

Може ли „Т“ ООД да ползва право на данъчен кредит за начисления ДДС при вноса?

Предвид описаната фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:

Условията за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в глава седма „Данъчен кредит“ от ЗДДС.

скрито платено съдържание: 394 думи;