НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

чака актуализация 5 ноември 2020 629 уникалност: 81.5%

Правен въпрос

Има ли право на ускорено възстановяване на ДДС българско дружество, което е регистрирано за целите на ДДС в Англия, за закупени стоки от друго българско дружество?

Фактическа Обстановка

Планира се създаване на Дружество 1, което ще бъде с основна дейност електронна търговия и ще има регистрация за ДДС цели в Англия. То ще закупува стоки от българско Дружество 2, регистрирано по ЗДДС, като закупените стоки ще бъдат изпращани от името на Дружество 1 в склад на Amazon в Англия. Отправено е запитване към НАП дали Дружество 1 ще има право на възстановяване на ДДС в 30-дневен срок за закупените от Дружество 2 стоки.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 118 думи;

Относими разпоредби

чл.92, ал.3 от ЗДДС

Фактическата обстановка,  изложена в запитванeто, е следната:

„Х“ ще извършва електронна търговия, като за целта ще закупува стоки от българско дружество регистрирано за целите на ЗДДС. Закупените стоки, ще се изпращат от името на „Х“ до склад на Амазон в Англия, където „Х“ ще има регистрация за целите на ДДС в тази държава членка.

Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:

1. Ще има ли право дружеството, ако е регистрирано по ЗДДС да упражни правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, за закупените стоки от българското дружество?

2. За така описаната дейност, ще бъде ли приложим чл. 92, ал. 3, т. 1 от ЗДДС?

Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед обстоятелството, че поставените въпроси са свързани с лице, което към настоящия момент не съществува, изразявам следния принципен отговор:

По първи въпрос:

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.

По силата на чл. 69, ал. 1 от същия закон когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките и услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.

Ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с текстовете на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС.

По смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:

- стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта;

- стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето;

скрито платено съдържание: 702 думи;