НАП - ОДОП Пловдив - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****

актуално 31 август 2020 604 уникалност: 90.5%

Правен въпрос

Има ли дружество право на данъчен кредит за получени доставки при организиране на изложба, която е заплатена както със собствени средства, така и със средства от безвъзмездно финансиране?

Фактическа Обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва дейност по покупко-продажба на произведения на изкуството. За целта се закупуват картини и скулптури от български и чуждестранни лица, които впоследствие се продават на изложби и светски събития. За организирането на такава изложба дружеството получава финансиране от общинска фондация в размер на 9 999 лева и участва със собствени средства в размер на 4 300 лева. На въпросната изложба ще бъдат продавани картини и съответно ще бъде начисляван ДДС.

Резюме на Разяснение

скрито платено съдържание: 94 думи;

Относими разпоредби

чл. 69, ал. 1 от ЗДДС

ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на право на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи Ваше запитване с вх. № **-**-*** от 01.07.2019 г. относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на правото на данъчен кредит за направени разходи във връзка с организирането на изложба, съфинансирана по проект от общинска фондация.

Съгласно изложената фактическа обстановка, представляваното от Вас юридическо лице е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност по общия ред и не прилага режим на маржа за доставки на произведения на изкуството. Дейността на дружеството е покупко-продажба на произведения на изкуството, като закупувате скулптури и картини от чуждестранни и български физически лица, организирате светски събития, изложби и биеналета.

Представляваното от Вас лице е получило финансиране в размер на 9 999 лева от Общинска фондация „….. 2019“ за организиране на изложба на млади автори от ….. Съгласно договора, копие от който сте приложили към настоящото запитване, сумата, която се финансира от Общинската фондация, е без данък върху добавената стойност (ДДС), като за цялостното провеждане на изложбата дружеството има и съучастие в размер на 4 300 лева. По време на въпросната изложба, представляваната от Вас фирма ще продава картини на млади автори и съответно ще начислява ДДС.

скрито платено съдържание: 453 думи;