Решение на СЕС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) от 3 юли 2019 г. По дело С-242/18

  Възможно ли е в определени случаи – при разваляне на договор за финансов лизинг, да не се допусне намаляване на данъчната основа, определена с влязъл в сила ревизионен акт, и възстановяване на ДДС?

 2. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) от 23 април 2015 г. По дело С-111/14

  Възможно ли е получател на услуги да бъде третиран като платец на ДДС, когато дружество от ЕС му ги доставя чрез постоянния си обект в държавата на получателя?

 3. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) от 8 май 2019 г по дело С-712/17

  Допустимо ли е при извършване на фиктивни сделки да се откаже право на приспадане на данъчен кредит, ако лицата са начислили ДДС?

 4. Решение на Съда (трети състав) от 22 април 2010 г. по съединени дела С-536/08 и С-539/08

  Възниква ли право на данъчен кредит при вътреобщностно придобиване (ВОП), когато стоките са пристигнали в държава членка, различна от тази, в която получателят е регистриран по ДДС, където данъкът е начислен, ако стоките няма да бъдат потребявани в държавата на регистрацията му?

 5. Решение на Съда (шести състав) от 23 април 2015 г. по дело С-111/14

  Допустимо ли е да бъде отказано възстановяване на ДДС на доставчик, който не може да извърши корекция на фактури поради влязъл в сила ревизионен акт, ако получателят също е внесъл ДДС, но не му е признат данъчен кредит, защото не притежава необходимите документи?

 6. РЕШЕНИЕ НА СЪДА (ТРЕТИ СЪСТАВ) ОТ 31 ЯНУАРИ 2013 г. ПО ДЕЛО С-642/2011

  Може ли да не се признае приспадане на ДДС поради недействителност на доставката, когато в ревизионен акт, издаден на доставчика, не са оспорени направените от него доставки?

 7. Решение на съда (седми състав) от 13 юни 2018 година по дело С-421/17

  Ако акционерно дружество прехвърли недвижим имот на свой акционер, с цел да придобие и обезсили акциите, които той притежава, самото прехвърляне подлежи ли на облагане с ДДС?

   

 8. Решение на Съда (седми състав) от 12 септември 2018 г. по дело С-69/17

  Допустимо ли е да бъде отказано право на приспадане на данъчен кредит на лице за разходите за покупка на стоки, направени докато ДДС номерът му е бил деактивиран?

 9. Решение на Съда (първи състав) от 4 октомври 2017 година по дело С-653/11

  Винаги ли действителният доставчик или получател на услуга ще се определя от лицата, които сключват договора за нея?

 10. Решение на Съда ( втори състав) от 13 март 2014 г. по дело С-107/2013

  Дружество, което, макар да е в процес по ликвидация, продължава да извършва икономически сделки, трябва ли да начисли и внесе ДДС за наличните активи към момента на прекратяването му?