Решение на СЕС

 1. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли да се откаже право на приспадане на платения ДДС по получена рекламна услуга, ако цената за същата е прекомерна спрямо пазарната цена за тази услуга?

 2. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли да се откаже право на приспадане на платения ДДС по получена рекламна услуга, ако същата не е довела до увеличение на приходите на данъчно задълженото лице?

 3. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Трябва ли да се извърши корекция на ползван данъчен кредит, когато дружеството само реши да бракува свои активи, като ги унищожи или изхвърли?

 4. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Допустимо ли е да бъдат наложени едновременно имуществена санкция и принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект, на дадено лице за едно и също неизпълнение на данъчно задължение, ако двете санкции се обжалват пред различни съдилища?

 5. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Трябва ли да се извърши корекция на ползван данъчен кредит, когато дружеството продава бракувана от него стока като отпадък?

 6. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-*/**

  Допустимо ли е да се ангажира солидарната отговорност на управителя на дружество за дължими и неплатени от дружеството ДДС и начислени лихви за забава?

 7. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е държава членка да откаже право на приспадане на ДДС на получател по доставка, когато за нея данъкът веднъж е начислен и събран от доставчика и втори път – от получателя, по реда на обратно начисляване с ревизионен акт?

  В случая националното законодателство не допуска коригиране на ДДС след приключване на ревизионното производство.

 8. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/****

  Допустимо ли е НАП да откаже данъчен кредит на получател по доставка, платил авансово, ако доставчикът не му е доставил стоките и не му е върнал платената сума?

 9. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Дружество, което, макар да е в процес по ликвидация, продължава да извършва икономически сделки, трябва ли да начисли и внесе ДДС за наличните активи към момента на прекратяването му?

 10. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Къде е мястото на изпълнение на услугите по управление на портфейл?

  Услугите по управление на портфейл включват ли се в обхвата на чл.56, пар.1, определящ мястото на извършване на доставката за целите на ДДС?

 11. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли данъчните органи да използват индуктивен метод, който се основава на секторни проучвания, за да определят оборота на данъчно задълженото лице, въз основа на който да начислят допълнителни данъчни задължения?

 12. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Представлява ли една-единствена доставка услугата по управление на портфейл?

 13. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е да се откаже право на приспадане на ДДС, ако получателят не установи, че доставчикът му е притежавал стоките?

 14. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е НАП да откаже право на данъчен кредит на купувач поради липса на извършена доставка, когато доставчикът не получи закупената от него вещ, а я изпрати директно на купувача?

 15. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е НАП да откаже право на данъчен кредит на купувач поради липса на извършена доставка, когато купувачът не получи закупената от него стока, а я изпрати директно на трето лице?

 16. СЕС - Определение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е да се направи извод, че ДЗЛ, получател на стока, е трябвало да знае или е знаело, че сделката е част от данъчна измама, когато неговите предходни доставчици по веригата отказват да съдействат на НАП и липсва претоварване на стоката?

 17. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Има ли право данъчно задължено лице на данъчен кредит по доставка на услуги, предоставена от нерегистрирано за целите на ДДС данъчно задължено лице, ако фактурите съдържат необходимата информация за доставката и в частност – информация за идентифициране на издателя и естеството на услугите?

  При положителен отговор, допустимо ли е националното право да изключи правото на данъчен кредит, ако услугите са предоставени от лице, нерегистрирано за ДДС цели?

 18. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли да бъде отказан данъчен кредит, освобождаване и възстановяване на ДДС по доставка, свързана с данъчна измама, извършена в различна държава членка от тази, в която е поискано ползването на тези права – в случай че са спазени всички законови изисквания на държавата, в която се иска упражняването на тези права?

 19. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Трябва ли да се откаже право на данъчен кредит, право на освобождаване и право на възстановяване на ДДС, когато данъчно задълженото лице знае или е трябвало да знае, че чрез сделката участва във верига от доставки, целяща данъчна измама – в случай че националното право не предвижда такъв отказ?

 20. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли дружество да приспадне данъчен кредит за разходите, които е направило за придобиването на друго дружество, за което е имало намерение, но не е извършило услуги по управление, облагаеми с ДДС?

 21. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**

  Може ли да се откаже правото на приспадане на ДДС на лице, което е станало част от данъчна измама, без да е знаело или да е имало възможност да научи за нея?

 22. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е национално законодателство да не признава право на приспадане на ДДС при неоткрит доставчик?

 23. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Допустимо ли е едно лице да приспадне ДДС за комунални разходи и наем на помещение, ако вече е прекратило дейността си, но наемното правоотношение не може да бъде прекратено преди изтичане на предвидения в него срок?

 24. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е да се откаже възстановяване на ДДС на доставчик на услуги, ако правото на данъчен кредит за доставените услуги е отказано на получателите им поради неточност във фактурите, издадени от доставчика?

 25. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е да бъде отказано правото на приспадане на данъчен кредит на получател на услуги поради непълнота във фактурите, ако впоследствие е предоставена информация, установяваща действителното извършване, стойността и естеството на фактурираните сделки?

 26. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Физическо лице (частен съдебен изпълнител, регистриран по ЗДДС) трябва ли да бъде третирано като данъчно задължено лице за всяка друга спорадично извършена стопанска дейност?

 27. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Трябва ли данъчно задълженото лице, извършващо доставки на стоки, представляващи животни, за които е приложима системата за регистрация и идентификация по Регламент № 1760/2000, да вписва ушните марки на животните във фактурите за доставките?

 28. СЕС - Решение от **.**.**** по Дела С-***/** и С-***/**

  Трябва ли да се счита за ДЗЛ физическо лице, извършвало селскостопанска дейност върху имот, придобит чрез освободена доставка, когато се пристъпи към продажба на имота, който е трансформиран в имот за строителство, по независещи от лицето причини?

  В този случай земеделски производител, обхванат от режима на единна данъчна ставка, трябва ли да бъде считан за ДЗЛ съгласно нормалния режим?

 29. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Представляват ли възмездни доставки на услуги сделките, свързани с обмяна на единици виртуална валута срещу традиционна валута и обратното, когато се извършват срещу заплащане на сума, представляваща разликата между цената, по която операторът купува валутите, от една страна, и цената, по която ги продава, от друга страна?

  В случай че на първия въпрос бъде отговорено положително – освободени ли са от данъчно облагане посочените доставки на услуги?

 30. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Представлява ли освободена доставка услугата по управление на портфейл от данъчно задължено лице (в случая банка), срещу възнаграждение?

 31. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Разглеждат ли се като „стоки втора употреба“ употребявани вещи, които съдържат скъпоценни камъни или благородни метали и се препродават, за да се извлекат скъпоценните камъни и благородните метали, които се съдържат в тях?

 32. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  При отдаване под наем на недвижим имот доставките на вода, топлоенергия, електроенергия и събирането на отпадъци, извършени от специализирани доставчици и използвани от наемателя, следва ли да се считат за извършени от наемодателя, в случай че той е сключил договорите за тях и начислява на наемателя само направените за това разходи?

 33. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Понятието „доставка на стоки“ и доказването на реалното осъществяване на доставка изискват ли да е налице учредено право на собственост на съответните стоки, или е достатъчно собствеността да е придобита чрез добросъвестно владение, за да може да се упражни право на приспадане на ДДС?

 34. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  От гледна точка на ДДС – отдаването под наем на недвижим имот и съпътстващите доставки (за вода, топлоенергия, електроенергия и събиране на отпадъци) следва ли да се считат за няколко независими доставки, или за една-единствена доставка?

 35. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Представлява ли доставка на услуга, свързана с недвижим имот, доставката по складиране на стоки, която включва както приемане, разпределяне и натоварване, така и разтоварване и опаковане на стоките?

 36. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Отговарят ли на изискванията за съдържанието на фактурите такива данъчни документи, в чието описание е посочено, че са извършвани правни услуги за определен период? Допустимо ли е да се откаже приспадането на данъчен кредит по такива фактури, ако е налице достатъчно информация за реалното извършване на доставките?

 37. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Може ли да бъде отказано право на приспадане на ДДС по отношение на направени разходи за период, през който лицето е било дерегистрирано поради неподаване на справка-декларация в законовия срок?

 38. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Трябва ли физическо лице, което след прекратяване на регистрацията си по ДДС реши да задържи стоки, за които е ползван данъчен кредит, да ги обложи с ДДС, в случай че периодът за корекцията е изтекъл?

 39. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Как се определя приложимата пропорция за приспадане на ДДС за разходи, направени от клон, във връзка със сделки, осъществени от неговата централа, която се намира в различна държава членка, когато тези сделки включват както облагаеми, така и освободени доставки?

 40. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Допустимо ли е при липса на право на данъчен кредит, когато данъкът е начислен неправомерно (чл.70, ал.5 от ЗДДС), да се коригира приспадането на ДДС, тъй като не е доказано правото на собственост на доставчика върху доставените стоки?

 41. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Кога едно данъчно задължено лице със седалище в една държава членка, ползващо услуги, доставяни от второ данъчно задължено лице, установено в друга държава членка, разполага в споменатата друга държава членка с „постоянен обект“, с оглед определяне на мястото на облагане на услугите?

 42. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Има ли право на приспадане на ДДС данъчно задължено лице във връзка с получени доставки за производство или за придобиване на дълготрайни активи, свързани с планирана икономическа дейност, когато посочените активи, от една страна, са предназначени да се ползват безплатно от гражданите, а от друга – да бъдат средство за извършване на облагаеми сделки?

 43. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

  Изисква ли се данъчно задължено лице, ако не е земеделски производител, да осчетоводява извършените от него доставки на стоки, представляващи животни, и да доказва контрола върху последните в съответствие с МСС 41?

 44. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Как се изчислява частта, подлежаща на приспадане, за общите разходи на клон, които са направени за доставки, извършени както в държавата, в която е регистриран, така и в друга държава членка, в която е установена неговата централа?

 45. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Има ли право ДЗЛ да приспадне ДДС за получени транспортни услуги, работно облекло и предпазни средства, както и за командировъчни, предоставени безвъзмездно на работници, които извършват трудова дейност за това ДЗЛ, но нямат сключени договори с него, а са наети от друго ЮЛ?

 46. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Извършена ли е злоупотреба с ДДС, когато стоките се препродавани във верига между няколко лица и данъчно задълженото лице ги е получило фактически не от прекия си доставчик, а от някой от предходните по веригата?

 47. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е при незаконосъобразно приспадане на данъчен кредит санкцията да бъде в размер на приспаднатия ДДС?

 48. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е като санкция за забавено начисляване на ДДС на данъчно задължено лице да му бъде отказано правото на приспадане на данъчен кредит и да му бъдат начислени лихви?

 49. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е националното законодателство да обуслови освобождаването на стоки от ДДС, предназначени за износ извън ЕС, с изискването тези стоки да са поставени под определен митнически режим?

 50. СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

  Допустимо ли е за закупуването на дълготраен актив да бъде приспаднат ДДС в периода, в който е настъпила изискуемостта на данъка, ако активът не бъде ползван незабавно в независимата икономическа дейност на лицето?