СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

чака актуализация 31 май 2020 819 уникалност: 91%

Правен Въпрос

Представляват ли възмездни доставки на услуги сделките, свързани с обмяна на единици виртуална валута срещу традиционна валута и обратното, когато се извършват срещу заплащане на сума, представляваща разликата между цената, по която операторът купува валутите, от една страна, и цената, по която ги продава, от друга страна?

В случай че на първия въпрос бъде отговорено положително – освободени ли са от данъчно облагане посочените доставки на услуги?

Фактическа Обстановка

Управител на дружество възнамерява да извършва сделки чрез интернет страницата на неговото дружество. Сделките се изразяват в закупуване на виртуална валута от дружества, физически лица или международната борса за обмяна, която ще бъде складирана или препродавана. Цената за клиенти се определя в зависимост от цената на борсата, с процент надценка. Печалбата на дружеството ще се състои именно в разликата между цената в курсовете за покупка и продажба.

Управителят на дружеството иска предварително становище от КДП (Комисията по данъчно право), като задава въпроса дали трябва да се плаща данък за продажбата и покупката на единици от виртуалната валута. Комисията приема, че посочените сделки представляват възмездни услуги по обмяна, но също така – че са освободени от ДДС.

Шведската данъчна администрация подава жалба срещу решението на Комисията – с аргумент, че посочената услуга не попада в предвиденото в ЗДДС освобождаване. Тъй като изпитва съмнение по поставения въпрос, съдът се обръща към СЕС с преюдициално запитване.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 25 думи;

СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

„Преюдициално запитване — Обща система на данъка върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/EО — Член 2, параграф 1, буква в) и член 135, параграф 1, букви г)—е) — Възмездни услуги — Сделки по обмяна на виртуалната валута „биткойн“ срещу традиционни валути — Освобождаване“

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Högsta förvaltningsdomstolen (Върховен административен съд, Швеция) с акт от 27 май 2014 г., постъпил в Съда на 2 юни 2014 г., в рамките на производство по дело

Skatteverket

срещу

David Hedqvist,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: T. von Danwitz, председател на четвърти състав, изпълняващ функцията на председател на пети състав, D. Šváby, A. Rosas (докладчик), E. Juhász и C. Vajda, съдии,

генерален адвокат: J. Kokott,

секретар: C. Strömholm, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 17 юни 2015 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Skatteverket, от M. Loeb, в качеството на правен съветник,

- за г‑н Hedqvist, от A. Erasmie, advokat, и F. Berndt, jur. kand.,

- за шведското правителство, от A. Falk и E. Karlsson, в качеството на представители,

- за германското правителство, от T. Henze и K. Petersen, в качеството на представители,

- за естонското правителство, от K. Kraavi-Käerdi, в качеството на представител,

- за Европейската комисия, от L. Lozano Palacios, M. Owsiany-Hornung, K. Simonsson и J. Enegren, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 16 юли 2015 г.,

постанови настоящото

РЕШЕНИЕ

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 2, параграф 1 и член 135, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7 и поправки в ОВ L 74, 2011 г., стр. 3 и ОВ L 249, 2012 г., стр. 15, наричана по-нататък „Директивата за ДДС“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между Skatteverket (шведска данъчна администрация) и г‑н Hedqvist относно предварително становище на комисията по данъчно право (Skatterättsnämnden) по облагането с данък върху добавената стойност на сделките по обмяна на традиционни валути срещу виртуалната валута „биткойн“ и обратно, които г‑н Hedqvist иска да извършва чрез дружество.

ПРАВНА УРЕДБА

Право на Съюза

3

Съгласно член 2 от Директивата за ДДС:

„1. Следните сделки подлежат на облагане с ДДС:

a) възмездната доставка на стоки на територията на дадена държава членка от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество;

[…]

в) доставката на услуги, извършвана възмездно на територията на държава членка от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество;

[…]“.

4

Член 14, параграф 1 от тази директива предвижда:

„Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за разпореждане с материална вещ като собственик“.

5

Член 24, параграф 1 от посочената директива е формулиран както следва:

„Доставка на услуги“ означава всяка сделка, която не представлява доставка на стоки“.

6

Член 135 от Директивата за ДДС гласи:

„1. Държавите членки освобождават следните сделки:

[…]

г) сделките, включително договаряне, засягащи депозитни и текущи сметки, плащания, преводи, дългове, чекове и други прехвърляеми инструменти, но с изключение на събирането на дългове;

д) сделките, включително договаряне, засягащи валута, банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност;

е) сделките, включително договаряне, с изключение на управление и отговорно пазене, с акции и дялове на дружества [или] сдружения, необезпечени облигации и други ценни книжа с изключение на документи, установяващи права на собственост върху стоки и правата или ценните книжа, посочени в член 15, параграф 2;

[…]“.

Шведско право

7

Съгласно глава 1, член 1 от Закон (1994:200) за данъка върху добавената стойност (mervärdesskattelagen (1994:200), наричан по-нататък „Законът за ДДС“) ДДС се дължи към държавния бюджет за всички облагаеми доставки на стоки или услуги, извършени на територията на Швеция от данъчнозадължено лице, действащо в това си качество.

8

По силата на член 23, параграф 1 от този закон, разположен в глава 3, доставките на банкноти и монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на предметите с колекционерска стойност, тоест монетите от злато, сребро и други метали или банкнотите, които обикновено не се използват като законно платежно средство или монети с нумизматична стойност, са освободени от данък.

9

Член 9, разположен в същата глава 3, предвижда, че доставките на банкови и финансови услуги и сделките, включващи ценни книжа, и подобни сделки, са освободени от данък Банковите и финансовите услуги не включват нотариалната дейност, услугите по осребряване на фактури и административните услуги за факторинг или за наемане на места за съхранение.

Фактите по спора в главното производство и преюдициалните въпроси

10

Г‑н Hedqvist желае да извършва, чрез дружество, услуги, изразяващи се в обмяна на традиционни валути срещу виртуалната валута „биткойн“ и обратно.

11

В акта за преюдициално запитване се посочва, че виртуалната валута „биткойн“ се използва главно за плащания между частни лица посредством интернет и в определени интернет магазини, които приемат тази валута. Виртуалната валута няма само един издател, а се генерира директно в мрежата чрез специален алгоритъм. Системата на виртуалната валута „биткойн“ позволява анонимно притежание и прехвърляне на суми в „биткойни“ в рамките на мрежата от потребители, които разполагат с „биткойн“ адреси. „Биткойн“ адресът може да се сравни с номера на банкова сметка.

12

Като се позовава на доклад на Европейската централна банка от 2012 г. относно виртуалните валути, запитващата юрисдикция посочва, че виртуалната валута може да се определи като вид нерегулирани, дигитални пари, които се издават и контролират от техните създатели и се приемат от членовете на специфична виртуална общност. Виртуалната валута „биткойн“ е част от виртуалните валути, наречени валути с „двупосочен поток“, които потребителите могат да купуват и продават в съответствие с обменния курс. Такива виртуални валути са аналогични на всяка друга конвертируема валута, що се отнася до използването им в реалния свят. Те позволяват покупката както на виртуални, така и на реални стоки и услуги. Виртуалните валути се различават от електронните пари, съгласно определението в Директива 2009/110/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (OВ L 267, стр. 7), тъй като за разлика от електронните пари при виртуалните валути паричните средства не се изразяват в традиционната разчетна единица, например в евро, а във виртуална разчетна единица като „биткойн“.

13

Запитващата юрисдикция посочва, че сделките, които г‑н Hedqvist възнамерява да извършва, ще се осъществяват по електронен път чрез уебстраницата на неговото дружество. Това дружество ще купува единици от виртуалната валута „биткойн“ директно от частни лица и дружества или от международна борса за обмяна. Дружеството ще препродава тези единици на такива борса за обмяна или ще ги складира. Дружеството на г‑н Hedqvist ще продава такива единици и на частни лица и дружества, които са направили поръчка на неговата уебстраница. Ако клиент приеме предложената от дружеството на г‑н Hedqvist цена в шведски крони и плащането бъде получено, продадените единици от виртуалната валута „биткойн“ ще се изпращат автоматично на посочения „биткойн“ адрес. Дружеството ще продава единици от виртуалната валута „биткойн“, закупени директно от борса за обмяна след направена поръчка от клиент, или такива, с които вече разполага. Цената на дружеството за клиенти ще се определя в зависимост от актуалната цена на конкретна борса за обмяна с известен процент надценка. Именно разликата между покупната и продажната цена е печалбата на дружеството на г‑н Hedqvist. Дружеството не фактурира никакви други разходи.

14

Следователно сделките, които г‑н Hedqvist планира да извършва, се свеждат до покупката и продажбата на единици от виртуалната валута „биткойн“ срещу традиционни валути, като шведски крони, или обратното. В акта за преюдициално запитване не се споменава, че тези сделки ще се отнасят до плащания в „биткойн“.

скрито платено съдържание: 3054 думи;