СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

чака актуализация 31 май 2020 825 уникалност: 93.8%

Правен Въпрос

Представлява ли доставка на услуга, свързана с недвижим имот, доставката по складиране на стоки, която включва както приемане, разпределяне и натоварване, така и разтоварване и опаковане на стоките?

Фактическа Обстановка

Полско дружество предоставя услуги, свързани със складиране на различни по вид стоки за лица, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки. Предоставяните услуги представляват по-конкретно приемане, разпределяне и складиране на стоките в склада, а също опаковането, натоварването, разтоварването и предаването им за клиенти. За определени клиенти услугите обхващат преопаковане след сортиране на доставените стоки.

Договорните партньори на полското дружество, които се ползват от услугите му, нямат постоянен обект и седалище на територията на Полша.

Полското дружество приема, че предоставяните от него услуги не са свързани с недвижим имот. Поради тази причина то смята, че за място на изпълнение на така описаните доставки, представляващи услуги по складиране, следва да се счита мястото, където получателите са установили седалището си. С други думи, предлаганите от дружеството услуги не следва да се облагат с ДДС в Полша.

Министърът на финансите приема обратното – че така описаните услуги представляват доставки, които са свързани с недвижим имот, т.е. мястото на изпълнение е там, където е недвижимият имот.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 64 думи;

СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-***/**

„ДДС — Директива 2006/112/ЕО — Членове 44 и 47 — Място на извършване на облагаемите сделки — Данъчно привързване — Понятие за доставка на услуги, свързани с недвижими имоти — Презгранична доставка на комплексни услуги по складирането на стоки“

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша) с акт от 8 февруари 2012 г., постъпил в Съда на 30 март 2012 г., в рамките на производство по дело

Minister Finansów

срещу

RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.,

СЪДЪТ (първи състав),

състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, г-жа M. Berger, г-н A. Borg Barthet, г-н E. Levits и г-н J.-J. Kasel (докладчик), съдии,

генерален адвокат: г-жа J. Kokott,

секретар: г-н A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

- за RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o., от г-н W. Varga, radca prawny,

- за полското правителство, от г-н B. Majczyna и г-н M. Szpunar, в качеството на представители,

- за гръцкото правителство, от г-жа K. Paraskevopoulou и г-жа M. Germani, в качеството на представители,

- за Европейската комисия, от г-жа J. Hottiaux и г-жа C. Soulay, в качеството на представители,

след като изслуша заключението на генералния адвокат, представено в съдебното заседание от 31 януари 2013 г.,

постанови настоящото

РЕШЕНИЕ

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 44 и 47 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7), изменена с Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. (ОВ L 44, стр. 11, наричана по-нататък „Директивата за ДДС“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между Minister Finansów (министъра на финансите) и RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp, z o.o. (наричано по-нататък „RR“), учредено по полското право дружество, регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност (наричан по-нататък „ДДС“), по повод на определянето — за целите на събирането на този данък — на мястото, където трябва да се извърши доставката на услугата по складиране на стоки.

ПРАВНА УРЕДБА

Правото на Съюза

3

Член 44 от Директивата за ДДС предвижда:

„Мястото на доставка на услуги на данъчнозадължено лице, действащо като такова, е мястото, където това лице е установило стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се предоставят на постоянен обект на данъчнозадълженото лице, който се намира на място различно от мястото, където е установило стопанската си дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където се намира този постоянен обект. При отсъствие на такова място на установяване или на постоянен обект мястото на доставка на услугите е мястото на постоянния адрес или обичайното местоживеене на данъчнозадълженото лице, което получава такива услуги“.

4

Член 47 от посочената директива гласи:

„Мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включително услугите на експерти и агенти за недвижими имоти, осигуряването на настаняване в хотелиерския сектор или в секторите с подобна функция, като този на ваканционни лагери или на обекти, развити за ползване като къмпинг, предоставянето на права за ползване на недвижими имоти и услуги за подготвянето и координирането на строителни работи като например услугите на архитекти и на предприятия, предоставящи надзор на обекта, е мястото, където се намира недвижимият имот“.

Полското законодателство

5

Член 5, параграф 1, точка 1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ustawa o podatku od towarów i usług) от 11 март 2004 г. (Dz. U. № 54, позиция 535), в редакцията му, която е приложима за спора по главното производство (наричан по-нататък „Законът за ДДС“), предвижда, че доставките на стоки и услуги на територията на страната се облагат с ДДС.

6

Член 8, параграфи 1 и 4 от Закона за ДДС гласи:

„1. „Доставка на услуги“ по член 5, параграф 1 е всяка доставка, която е предназначена за физическо или юридическо лице или за образувание без юридическа правосубектност и която не е доставката на стоки по смисъла на член 7, в това число и:

- прехвърлянето на права върху нематериални активи независимо от формата на правната сделка;

- задължението за въздържане от извършване на определено действие или за непротивопоставяне на определено действие или състояние;

- извършването на услуги по силата на разпореждане, направено от публичноправен орган или от негово име или на основание на закон.

[…]

4. За да се определи мястото на доставка на дадени услуги, тези услуги следва да бъдат идентифицирани съгласно статистическите класификации, когато в законовите разпоредби или в актовете по тяхното прилагане се въвеждат статистически символи за означаване на тези услуги“.

7

Съгласно член 28b, параграф 1 от Закона за ДДС мястото на доставка, в случай че услугите се доставят на данъчнозадължено лице, получател на доставяната услуга, е мястото, където се намира седалището или постоянният адрес на последното, без да се засяга действието на параграфи 2—4 и на членове 28e, член 28f, параграф 1, член 28g, параграф 1 и членове 28i, 28j и 28n.

8

Съгласно член 28b, параграф 2 от Закона за ДДС, ако услугите се доставят на данъчнозадълженото лице в негов постоянен обект, намиращ се на място, различно от това, в което е установило постоянния адрес или седалището си, мястото на доставка на услугите е мястото, където се намира постоянният обект.

9

Член 28e от Закона за ДДС гласи следното:

„Мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включително услугите на експерти и агенти за недвижими имоти, осигуряването на настаняване в хотели или в обекти с подобни функции, като например ваканционни лагери или обекти, развити за ползване като къмпинг, експлоатирането и ползването на недвижими имоти, както и услуги за подготвянето и координирането на строителни работи, като например услугите на архитекти и специалисти по строителен надзор, е мястото, където се намира недвижимият имот“.

Спорът по главното производство и преюдициалният въпрос

10

В рамките на търговската си дейност RR предоставя комплексни услуги по складиране на стоки на икономически оператори, регистрирани за целите на ДДС и установени в държави членки, различни от Република Полша. Тези услуги обхващат по-специално приемането на стоките в склад, разпределянето на същите в подходящи за складирането им места, складирането на тези стоки, опаковането им за съответните клиенти и предаването, разтоварването и натоварването на стоките. Освен това по отношение на някои договорни партньори, които са доставчици на стоки на групи от дружества с дейност в областта на информационните технологии, посочените услуги обхващат и преопаковането след индивидуално сортиране на доставени в общи опаковки материали. Предоставянето на складово пространство е само един от многобройните етапи на ръководения от RR процес по логистично обслужване. Освен това за предоставянето на тези услуги последното дружество използва наети от него работници, разходите за труд на които, както и разходите за опаковането, са елементи от заплащаното за предоставянето на тези услуги възнаграждение. Договорните партньори на RR, които са поискали да ползват тези услуги, нямат нито седалище, нито постоянен обект на територията на Полша.

скрито платено съдържание: 2546 думи;