СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

чака актуализация 31 май 2020 742 уникалност: 92.4%

Правен Въпрос

От гледна точка на ДДС – отдаването под наем на недвижим имот и съпътстващите доставки (за вода, топлоенергия, електроенергия и събиране на отпадъци) следва ли да се считат за няколко независими доставки, или за една-единствена доставка?

Фактическа Обстановка

Държавна агенция отдава под наем поверените ѝ имоти, като извършва префактуриране на доставките за комунално-битови услуги. След промяна на данъчните ставки в Полша агенцията се обръща към Министерството на финансите със запитване кои са приложимите ставки. От Министерството посочват, че доставката на комунално-битови услуги е част от услугата по отдаване под наем. Следователно тези услуги трябва да са включени в данъчната основа на тази услуга.

Агенцията обжалва указанията пред Административния съд. Съдът отменя указанията, като посочва, че съпътстващите доставки трябва да бъдат включени в данъчната основа на услугата по отдаване под наем – освен ако в договора за наем не е посочено друго.

Министерството на финансите обжалва решението пред ВАС. Съдът, от своя страна, изпитва съмнение по въпроса и спира производството, като се обръща към СЕС с преюдициално запитване.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 47 думи;

СЕС - Решение от **.**.**** по Дело С-**/**

„Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Отдаване под наем на недвижим имот — Доставка на електроенергия, топлоенергия и вода, както и събиране на отпадъците — Договори между наемодателя и доставчиците на тези стоки и услуги — Услуги, предоставяни на наемателя, които се считат за извършвани от наемодателя — Консумативни разходи — Определяне на данъчната основа — Възможност за включване на консумативните разходи в данъчната основа на услугите по отдаване под наем — Сделка, състояща се от една-единствена доставка или от няколко самостоятелни доставки“

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша) с акт от 22 октомври 2013 г., постъпил в Съда на 27 януари 2014 г., в рамките на производство по дело

Minister Finansów

срещу

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie,

СЪДЪТ (трети състав),

състоящ се от: M. Ilešič, председател на състава, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas и C. G. Fernlund (докладчик), съдии,

генерален адвокат: E. Sharpston,

секретар: K. Malacek, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 27 ноември 2014 г.,

като има предвид становищата, представени:

- за Minister Finansów, от T. Tratkiewicz и J. Kaute, в качеството на представители,

- за Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie, от K. Przygodzka и A. Fajt, в качеството на представители, подпомагани от K. Warfołomiejew, radca prawny и Ł. Adamczyk, doradca podatkowy,

- за полското правителство, от B. Majczyna и A. Kramarczyk-Szaładzińska, в качеството на представители,

- за гръцкото правителство, от K. Nasopoulou, в качеството на представител,

- за правителството на Обединеното кралство, от J. Beeko, в качеството на представител, подпомагана от R. Hill, barrister,

- за Европейската комисия, от Ł. Habiak и L. Lozano Palacios, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

РЕШЕНИЕ

1

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7), изменена с Директива 2009/162/ЕС на Съвета от 22 декември 2009 г. (ОВ L 10, 2010 г., стр. 14, наричана по-нататък „Директивата за ДДС“).

2

Запитването е отправено в рамките на спор между Minister Finansów (министъра на финансите) и Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie (Агенция за управление на недвижимите имоти на армията във Варшава, наричана по-нататък „Wojskowa Agencja Mieszkaniowa“) по повод на издадените от Minister Finansów на 21 юни 2011 г. индивидуални указания, с които се отхвърля начинът на изчисляване и на прилагане на данъка върху добавената стойност (наричан по-нататък „ДДС“), възприет от Wojskowa Agencja Mieszkaniowa по отношение на стоките и услугите, предоставяни в рамките на отдаването под наем на недвижими имоти.

ПРАВНА УРЕДБА

Правото на Съюза

3

Член 1, параграф 2, втора алинея от Директивата за ДДС предвижда:

„За всяка сделка ДДС, начисляван върху цената на стоките или услугите по ставката, приложима за такива стоки или услуги, е изискуем след приспадането на сумата на ДДС, поета пряко от различните елементи на себестойността“.

4

Член 14, параграф 1 от Директивата за ДДС предвижда:

„„Доставка на стоки“ означава прехвърлянето на правото за разпореждане с материална вещ като собственик“.

5

Член 15, параграф 1 от посочената директива предвижда:

„Електроенергия, газ, топлинна или хладилна енергия, както и други подобни, се третират като материално имущество“.

6

Член 24, параграф 1 от посочената директива гласи:

„„Доставка на услуги“ означава всяка сделка, която не представлява доставка на стоки“.

7

Член 73 от Директивата за ДДС предвижда:

„По отношение на доставката на стоки или услуги, различни от посочените в членове 74—77, данъчната основа включва всичко, което представлява насрещна престация, получена или която следва да бъде получена от доставчика срещу доставката, от клиента или трето лице, включително субсидии, пряко свързани с цената на доставката“.

Полското право

8

Член 7, параграф 1 от Закона за данъка върху добавената стойност върху стоките и услугите (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Dz. U, № 54, точка 535) от 11 март 2004 г. предвижда:

„Доставка на стока по смисъла на член 5, параграф 1, точка 1 означава прехвърлянето на правото на разпореждане със стоката като собственик [...]“.

9

В член 8, параграф 1 от този закон се уточнява:

„Доставка на услуги по член 5, параграф 1, точка 1 е всяка доставка, която е предназначена за физическо или юридическо лице или за образувание без юридическа правосубектност и която не е доставка на стоки по смисъла на член 7 [...]“.

10

Член 29, параграф 1 от посочения закон гласи следното:

„Данъчната основа се състои от оборота, освен в случаите по членове 2—21, членове 30—32, член 119, както и член 120, параграфи 4 и 5. Оборотът съответства на дължимата въз основа на продажбата сума, намалена със стойността на дължимия данък. Дължимата сума обхваща цялата дължима от получателя или трето лице престация. Оборотът се увеличава със субсидиите, финансиранията и другите подобни плащания, намалени със стойността на дължимия данък, които пряко се отразяват на цената (дължимата сума) на доставените от данъчнозадълженото лице стоки или услуги“.

Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси

11

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa е публичноправен субект, на който е възложено по-специално отдаването под наем на поверените му държавни недвижими имоти. В рамките на тази дейност посочената агенция извършва префактуриране на доставки, включващи, от една страна, някои комунално-битови услуги, като доставката на електроенергия, топлоенергия и вода, както и от друга страна, събирането на отпадъците, като прехвърля на наемателя направените от нея разходи за закупуването на тези стоки и услуги от доставчици — трети лица. Що се отнася до комунално-битовите услуги, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa фактурира авансово на наемателя сума, чийто размер се определя в договора за наем, като използва приложимата за доставката на всяка комунално-битова услуга данъчна ставка и след края на всяка календарна година уравнява сметките в зависимост от действителното потребление на електроенергия, топлоенергия и вода от наемателя.

12

След като ставката на ДДС е увеличена от 1 януари 2011 г., Wojskowa Agencja Mieszkaniowa си задава въпроси във връзка с данъчните ставките, които намират приложение спрямо сумите, посочени в издадените след тази дата фактури било за да се претендират неплатени от наемателите суми, било за да се коригира надвнесена сума. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa се обръща към Minister Finansów с молба за издаване на индивидуални указания, като посочва кои са приложимите според нея ставки.

13

В индивидуалните указания от 21 юни 2011 г. Minister Finansów посочва, че предложеният от Wojskowa Agencja Mieszkaniowa начин на изчисляване на ДДС е неправилен, и подчертава, че доставката на комунално-битови услуги и събирането на отпадъци са част от съвкупност, образуваща една-единствена доставка, а именно услугата по отдаване под наем. Следователно тези различни доставки трябвало да се включат в данъчната основа на посочената услуга, която представлявала основната доставка, и към тях да се приложи единна данъчна ставка, а именно приложимата към споменатата услуга. Minister Finansów уточнява, че от 1 януари 2011 г. тази ставка възлиза на 23 %, а преди това е била 22 %.

14

След като застъпената в индивидуалните указания позиция е потвърдена от администрацията, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa подава жалба до Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Административен съд на воеводство Варшава), който с решение от 17 юли 2012 г. отменя указанията на Minister Finansów.

15

Този съд приема, че сумите, дължими за доставката на комунално-битови услуги и за събиране на отпадъци, трябва да бъдат включени в данъчната основа на услугата по отдаване под наем като елемент от наемната цена, освен ако от договора за наем не следва изрично, че всички или някои от тези суми не са включени в наемната цена и се плащат отделно от наемателя.

16

Посоченият съд счита, че Wojskowa Agencja Mieszkaniowa не е представила ясна информация в това отношение и че преди да издаде индивидуалните указания, Minister Finansów е трябвало да поиска уточнения от нея.

скрито платено съдържание: 2981 думи;