Регламент

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. Регламент за Прилагане на Директивата за ДДС – 282/2011
  2. Регламент за Класификация на Териториалните Единици за Статистически Цели - 1059/2003
  3. Регламент за Регистъра на ЕС за Търговията с Емисии – 389/2013
  4. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 967/2012 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица
  5. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1042/2013 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги
  6. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2459 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
  7. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2018/1912 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки
  8. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1844 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година
  9. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/208 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на Регистър на ЕС
  10. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/401 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС