Ресурси:

 1. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1844 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година
 2. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1122 НА КОМИСИЯТА за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС
 3. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/401 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на регистър на ЕС
 4. ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2019/1755 на Комисията за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 5. РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1888/2005 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз
 6. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 105/2007 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 7. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1137/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол
 8. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 176/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз
 9. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 988/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения
 10. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/2066 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 11. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1084 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи
 12. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2391 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 по отношение на териториалните типологии (Tercet)
 13. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/492 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
 14. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1923 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 360/2012 по отношение на срока на неговото прилагане
 15. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/208 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 за създаване на Регистър на ЕС
 16. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/289 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз
 17. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/316 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕС) № 1408/2013 по отношение на прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор
 18. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/2008 НА КОМИСИЯТА за изменение на регламенти (ЕС) № 702/2014, (ЕС) № 717/2014 и (ЕС) № 1388/2014 по отношение на периода на прилагането им и други съответни адаптации
 19. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1224/2012 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
 20. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1244/2010 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност
 21. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1319/2013 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 22. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1368/2014 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕС) № 1372/2013 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
 23. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1372/2013 НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
 24. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 31/2011 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 25. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 465/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004
 26. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2013 НА СЪВЕТА за адаптиране на някои регламенти и решения в областта на свободното движение на стоки, свободното движение на хора, дружественото право, политиката на конкуренция, селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарната и фитосанитарната политика, транспортната политика, енергетиката, данъчното облагане, статистиката, трансевропейските мрежи, съдебната система и основните права, правосъдието, свободата и сигурността, околната среда, митническия съюз, външните отношения, външната политика, политиката на сигурност и отбрана и институциите поради присъединяването на Република Хърватия
 27. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 868/2014 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложенията към Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
 28. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 967/2012 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на специалните режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи телекомуникационни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или електронни услуги на данъчно незадължени лица
 29. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2018/1912 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки
 30. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2459 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
 31. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2026 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчнозадължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки
 32. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1112 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 по отношение на датите на прилагане в отговор на пандемията от COVID-19
 33. РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1042/2013 НА СЪВЕТА за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на мястото на доставка на услуги
 34. Регламент за Гарантиране на Социалните Права на Гражданите на ЕС след BREXIT – 2019/500
 35. Регламент за Задължителния Одит на Предприятията от Обществен Интерес – 537/2014
 36. Регламент за Защита на Личните Данни – 2016/679
 37. Регламент за Класификация на Териториалните Единици за Статистически Цели - 1059/2003
 38. Регламент за Определяне на Конкретни Помощи, Освободени от Оповестяване, за Предприятия от Селското и Горското Стопанство - 702/2014
 39. Регламент за Определяне на Помощта De Minimis в Селскостопанския Сектор - 1408/2013
 40. Регламент за Определяне на Помощта De Minimis за Предприятия със Специфични Дейности - 1407/2013
 41. Регламент за Определяне на Помощта De Minimis за Предприятия, Предоставящи Услуги от Общ Интерес - 360/2012
 42. Регламент за Прилагане на Директивата за ДДС – 282/2011
 43. Регламент за Прилагане на Регламента за Системите за Социална Сигурност – 987/2009
 44. Регламент за Регистъра на ЕС за Търговията с Емисии – 389/2013
 45. Регламент за Системите за Социална Сигурност – 883/2004
 46. Регламент за Създаване на Европейски Орган по Труда – 2019/1149
абонамент