Информация за Справочник КИД

КИД

Класификация на икономическите дейности

търси
A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
+
02 Горско стопанство
+
03 Рибно стопанство
+
B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
05 Добив на въглища
+
06 Добив на нефт и природен газ
+
07 Добив на метални руди
+
08 Добив на неметални материали и суровини
+
09 Спомагателни дейности в добива
+
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
10 Производство на хранителни продукти
+
11 Производство на напитки
+
12 Производство на тютюневи изделия
+
13 Производство на текстил и изделия от текстил без облекло
+
14 Производство на облекло
+
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
+
16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
+
17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
+
18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
+
19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
+
20 Производство на химични продукти
+
21 Производство на лекарствени вещества и продукти
+
22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
+
23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
+
24 Производство на основни метали
+
25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
+
26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
+
27 Производство на електрически съоръжения
+
28 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение
+
29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
+
30 Производство на превозни средства, без автомобили
+
31 Производство на мебели
+
32 Производство, некласифицирано другаде
+
33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
+
D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
+
E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
36 Събиране, пречистване и доставяне на води
+
37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
+
38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
+
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
+
F СТРОИТЕЛСТВО
41 Строителство на сгради
+
42 Строителство на съоръжения
+
43 Специализирани строителни дейности
+
G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
+
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
+
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
+
H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
49 Сухопътен транспорт
+
50 Воден транспорт
+
51 Въздушен транспорт
+
52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта
+
53 Пощенски и куриерски дейности
+
I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
55 Хотелиерство
+
56 Ресторантьорство
+
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
58 Издателска дейност
+
59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
+
60 Радио- и телевизионна дейност
+
61 Далекосъобщения
+
62 Дейности в областта на информационните технологии
+
63 Информационни услуги
+
K ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
64 Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
+
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
+
66 Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането
+
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
68 Операции с недвижими имоти
+
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
69 Юридически и счетоводни дейности
+
70 Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
+
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
+
72 Научноизследователска и развойна дейност
+
73 Рекламна дейност и проучване на пазари
+
74 Други професионални дейности
+
75 Ветеринарномедицинска дейност
+
N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
77 Даване под наем и оперативен лизинг
+
78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила
+
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
+
80 Дейности по охрана и разследване
+
81 Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
+
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
+
O ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
84 Държавно управление
+
P ОБРАЗОВАНИЕ
85 Образование
+
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА
86 Хуманно здравеопазване
+
87 Медико-социални грижи с настаняване
+
88 Социална работа без настаняване
+
R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
90 Артистична и творческа дейност
+
91 Други дейности в областта на културата
+
92 Организиране на хазартни игри
+
93 Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
+
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
94 Дейности на организации с нестопанска цел
+
95 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи
+
96 Други персонални услуги
+
T ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; НЕДИФЕРЕНЦИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
97 Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал
+
98 Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление
+
U ДЕЙНОСТИ НА ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЛУЖБИ
99 Дейности на екстериториални организации и служби
+
абонамент