Директива

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. Директива за ДДС – 2006/112
  2. ДИРЕКТИВА 2006/138/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги
  3. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС – 86/560
  4. Директива за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 96/71
  5. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/957 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
  6. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица от ЕС - 2008/9
  7. Директива за Освобождаване от Облагане при Преобразуване на Дружества - 2009/133
  8. ДИРЕКТИВА 2010/66/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка
  9. Директива по Прилагането на Директивата за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 2014/67
  10. Директива за Мерките Срещу Изпирането на Пари – 2015/849