Ресурси:

 1. ДИРЕКТИВА (EС) 2018/912 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на задължението за спазване на минимален размер на стандартната данъчна ставка
 2. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/121 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки
 3. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1065 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери
 4. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/856 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на задължението за прилагане на минималната стандартна данъчна ставка
 5. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2455 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки
 6. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/952 НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави
 7. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1695 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
 8. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1713 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на ставките на данъка върху добавената стойност за книги, вестници и периодични издания
 9. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/1910 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност за данъчно облагане на търговията между държавите членки
 10. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/2057 НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги на стойност над определен праг
 11. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/843 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС
 12. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/957 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
 13. ДИРЕКТИВА (ЕС) 2019/475 НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на включването на община Кампионе д'Италия и на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на Директива 2008/118/ЕО
 14. ДИРЕКТИВА 2004/66/ЕО НА СЪВЕТА за адаптиране на Директиви 1999/45/ЕО, 2002/83/ЕО, 2003/37/ЕО и 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директиви 77/388/ЕИО, 91/414/ЕИО, 96/26/ЕО, 2003/48/ЕО и 2003/49/ЕО на Съвета в областта на свободното движение на стоки, свободното предоставяне на услуги, земеделие, транспортна политика и данъчно облагане, вследствие на присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия
 15. ДИРЕКТИВА 2004/76/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2003/96/ЕО относно възможността за някои държави-членки да прилагат преходни периоди за прилагане на обща система на данъчно облагане на плащания на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави-членки
 16. ДИРЕКТИВА 2006/138/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система за данък върху добавената стойност, що се отнася до срока на прилагане на договореностите за данъка върху добавената стойност, приложими към услугите за радио- и телевизионно разпръскване и някои доставяни по електронен път услуги
 17. ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния
 18. ДИРЕКТИВА 2007/75/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на някои временни разпоредби, свързани със ставките на данъка върху добавената стойност
 19. ДИРЕКТИВА 2008/117/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност с цел борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностните сделки
 20. ДИРЕКТИВА 2008/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
 21. ДИРЕКТИВА 2008/8/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги
 22. ДИРЕКТИВА 2009/162/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на различни разпоредби от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
 23. ДИРЕКТИВА 2009/47/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на намалените ставки на данъка върху добавената стойност
 24. ДИРЕКТИВА 2009/69/ЕО НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягване на данъци при внос
 25. ДИРЕКТИВА 2010/23/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои услуги, при които съществува риск от измами
 26. ДИРЕКТИВА 2010/45/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране
 27. ДИРЕКТИВА 2010/66/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка
 28. ДИРЕКТИВА 2010/88/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на срока на действие на задължението да се прилага минимална стандартна данъчна ставка
 29. ДИРЕКТИВА 2013/13/ЕC НА СЪВЕТА за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия
 30. ДИРЕКТИВА 2013/42/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС
 31. ДИРЕКТИВА 2013/43/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами
 32. ДИРЕКТИВА 2013/61/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално Майот
 33. ДИРЕКТИВА 2014/102/ЕС НА СЪВЕТА за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия
 34. ДИРЕКТИВА 2014/107/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане
 35. ДИРЕКТИВА 2014/86/ЕС НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2011/96/ЕС относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки
 36. ДИРЕКТИВА 2014/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи
 37. ДИРЕКТИВА 2014/95/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2013/34/EС по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи
 38. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС – 86/560
 39. Директива за Възстановяване на ДДС на Лица от ЕС - 2008/9
 40. Директива за Годишните Финансови и Консолидирани Отчети – 2013/34
 41. Директива за ДДС – 2006/112
 42. Директива за Задължителния Одит – 2006/43
 43. Директива за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 96/71
 44. Директива за Мерките Срещу Изпирането на Пари – 2015/849
 45. Директива за Ограничаване на Практиките за Избягване от Данъчно Облагане - 2016/1164
 46. Директива за Освобождаване от Данък при Източника на Доходи от Лихви и Права между Свързани Лица - 2003/49
 47. Директива за Освобождаване от Облагане на Получени Дивиденти от Дъщерни Дружества - 2011/96
 48. Директива за Освобождаване от Облагане при Преобразуване на Дружества - 2009/133
 49. Директива за Сътрудничество в Данъчното Облагане - 2011/16
 50. Директива по Прилагането на Директивата за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 2014/67
абонамент