Тълкувателно Решение на ВКС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 14.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2013 Г., ОСГК НА ВКС

  Включена ли е в работното време почивката за хранене при работа с непрекъсваем производствен процес (на смени или дежурства)?

 2. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 14.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2013 Г., ОСГК НА ВКС

  Как се изчислява нормата и извънредният труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време, ако служителят е ползвал отпуск през този период?

 3. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. №1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Допустими ли са други доказателства, освен писмени, при оспорване на вземане на кредитор в производството по несъстоятелност?

 4. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 15.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСГК НА ВКС

  Задължително ли е вземането на решение на Общо събрание, при продажба на недвижим имот на дружеството от управителя?

 5. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Кой остава собственик на имотите, които остават непродадени след прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на търговеца от Търговския регистър?

 6. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Може ли да се обжалва определението, с което съдът отказва да бъде свикано събрание на кредиторите?

 7. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Може ли кредиторите в производство по несъстоятелност да гласуват за избор на нов синдик, ако старият все още не е одобрил списъка с вземания? В случай че е допустимо – кои кредитори имат право на глас?

 8. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Може ли сума, получена от ипотекирано имущество, да служи за покриване на разноски на кредитори или за възнаграждение на синдик, ако тази сума не стига за удовлетворение на обезпечения кредитор?

 9. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 15.11.2013 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 3/2013 Г., ОСГТК НА ВКС

  Налице ли е забраната за договаряне сам със себе си, когато се сключва търговска сделка между две дружества с един и същ управител?

 10. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 03.12.2018 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2017 Г., ОСТК НА ВКС

  Трябва ли да предоставят убедителни доказателства кредиторите със спорни вземания, когато срещу тях е предявен иск, или е достатъчно да предявят иск, за да участват в събранието на кредиторите?