Тълкувателно Решение на ВКС

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли нов кредитор, на когото вземането е било прехвърлено (цесионер), да иска от съда да обяви за относително недействителна спрямо него сделката, извършена преди прехвърлянето, и с която длъжникът уврежда първоначалния си кредитор (цедент)?

 2. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Когато е предявен иск за обезщетяване на пропуснати ползи по поето задължение за изграждане на обект, необходимо ли е ищецът да докаже сигурност за несбъднато увеличение на имуществото, или това може да се предполага?

 3. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В какви случаи районният съд може да позволи на дете да пътува в чужбина, без да е взето съгласие от единия родител?

 4. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
  Налице ли е съпричиняване на вреда, когато пострадало лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол?
 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Отнася ли се предварителната закрила при уволнение за служител, член на синдикално ръководство в структурни подразделения на синдиката в предприятието?

 6. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Длъжен ли е работодателят да върне трудовата книжка на служителя веднага след прекратяване на трудовото правоотношение?

 7. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Нищожна или относително недействителна е сделка на разпореждане с недвижим имот, който е семейна имуществена общност, ако липсва съгласие на другия съпруг или разрешение на районния съд?

 8. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да бъде трансформиран в лично имущество на единия съпруг имот, който е купен по време на брак в режим на семейна имуществена общност с договор на името на двамата съпрузи, ако единият съпруг твърди, че е закупен с лични средства?

 9. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се иска отмяна на заповед за отчуждаване на недвижим имот по реда на ЗОС, ако отчуждаване на имота е направено при условията на други закони (ЗС, ЗТСУ, ЗПИНМ и др.)?

 10. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Следва ли да се впише в Службата по вписвания и Общинската служба по земеделие договор за аренда, който е едностранно и извънсъдебно прекратен поради неизпълнение на плащането за аренда за повече от 3 месеца?

 11. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли председателят на кооперация да се разпореди с недвижим имот, без да е взето решение на Общо събрание съгласно Закона за кооперациите?

 12. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се приеме за действителен договор за възмездно ползване на земеделска земя, ако е сключен като договор за наем съгласно ЗЗД, а не съгласно специалния ЗАЗ?

 13. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кои близки и роднини имат право на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близък?

 14. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустим ли е иск, предявен от Агенцията за следприватизационен контрол (АСК), за реално изпълнение на задълженията по приватизационния договор?

 15. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Приватизационният договор представлява ли търговска сделка?

 16. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как се отменя акт на орган на производствена кооперация, с който е било прекратено членственото правоотношение на кооператор?

 17. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кога започва да тече давностен срок по пряк иск на увредено лице за заплащане на обезщетение, предявен срещу застрахователя на извършилия увреждането по застраховка „Гражданска отговорност“, в случай че са настъпили допълнителни вреди?

 18. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, след като не е платена разсрочена вноска по договора, без застрахователят да е изпълнил задължението си да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд?

 19. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Договор за аренда, който не е сключен в предвидената в ЗАЗ форма, може ли да се превърне в договор за наем?

 20. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Действителна ли ще е сделка на разпореждане с недвижим имот или вещни права върху него, сключена от председател на кооперация, без да е налице решение на Общото събрание?

 21. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Смята ли се за нищожен договор за доброволна делба, ако насрещната престация се изразява в задължение за издръжка и гледане на другия съсобственик или друга престация, която не е конкретно определена?

 22. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се предяви иск от наследник, с който се иска обявяване на договор за доброволна делба за нищожен, ако наследникът не е участвал в делбата?

 23. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се направи възражение от друг наследник/заветник, в случай че не е спазен 3-месечният срок за заявяване приемането на наследството по опис?

 24. ВКС - Тълкувателно Решение № ** от **.**.**** по Тълк. Дело № **/****

  Може ли да се иска от съда разпределение за използването и управлението на обща вещ от съсобственик, който притежава повече от половината от вещта?

 25. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да настъпи пълно осиновяване без съгласието на единия родител, в случай че същият не полага грижи за детето?

 26. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се иска възстановяване на накърнена запазена част от наследството от заветник/надарен, ако наследникът по закон не е приел наследството по опис?

 27. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как следва да се определи цената на иск, с който се иска обявяване на завещателно разпореждане за невалидно?

 28. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Възможно ли е молба за пълно осиновяване, която трябва да се подаде чрез Регионална дирекция за социално подпомагане до Окръжен съд, да бъде подадена директно до съда?

 29. ВКС - Тълкувателно Решение № ** от **.**.**** по Тълк. Дело № **/****

  В случай че съдът е сезиран, за да се разпредели ползването на вещ, която е съсобственост между повече лица, може ли някое от тях да направи възражение относно правата върху собствеността на някое от лицата, или трябва да направи това в отделно производство?

 30. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кой дължи сумата за доставена топлинна енергия съгласно ЗЕ – собственикът на имота или неговият ползвател на основание договорно отношение?

   

 31. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Основание за унищожаване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ли е премълчано обстоятелство, което води до застрахователно събитие и по-голям брой настъпили вреди?

 32. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се противопостави на трети увредени лица недействителността на договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите, ако е прогласена със съдебно решение?

 33. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се прогласи за нищожен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” поради декларирани първоначално грешни данни относно самоличността на застрахованите?

 34. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се прогласи за нищожен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” поради липса на представителна власт?

 35. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В случаите, при които топлинният товар на отоплителните тела в сграда е намален с повече от 50% и количеството на енергията, отделена от сградната инсталация, е по-голямо от това на енергията за отопление на имотите – прекратяват ли се автоматично договорните отношения между собствениците на жилища в сградата и топлопреносното предприятие?

 36. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустим ли е иск срещу застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност”, ако е уважен иск за непозволено увреждане срещу причинителя на вредите?

 37. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Застрахователят има ли интерес да иска прогласяване на нищожност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, ако не е възникнал спор, свързан с този договор?

 38. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Пред коя инстанция на съдебния процес може да се спре производство поради образувано пред ВКС тълкувателно дело по въпрос, който е обуславящ за конкретния спор?

 39. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Прилага ли се забраната за договаряне сам със себе си при сключване на сделки между две дружества, които имат един и същ управител?

 40. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В случай че договор е развален заради виновно неизпълнение на длъжник, следва ли да се дължи неустойка за забава?

 41. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Какви задължителни характеристики трябва да са уредени в договор, за да е налице периодично плащане съгласно ЗЗД?

 42. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли съд да присъди левова равностойност на сума, която е била уговорена в чужда валута?

 43. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  На каква база се изчислява размерът на неустойката за забава в случай на придобиване на дружествени дялове или акции по приватизационен договор?

 44. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В кои случаи и при какви предпоставки уговорката в приватизационните и търговските договори за неустойка ще е нищожна поради накърняване на добрите нрави?

 45. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се обяви за недействителна разпоредителна сделка с недвижим имот, който е в режим на съпружеска имуществена общност, ако единият съпруг има личен дълг и по този начин уврежда кредитора си?

 46. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се обжалва опредление на ВКС, с което се спира производството, поради образувано тълкувателно дело по въпрос, който е обуславящ за конкретния спор?

 47. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Когато идеална част от недвижим имот е в режим на семейна имуществена общност, какви са последиците, ако единият съпруг не участва в доброволната делба на имота?

 48. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Действителна ли е разпоредителна сделка с недвижим имот, която е извършена от управител на Дружество с ограничена отговорност, без да е взето решение на Общо събрание?

 49. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Какъв вид порок влече договор, който е сключен от лице без представителна власт и при липса на потвърждение на сделката от страна на представлявания?

 50. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кой трябва да докаже липсата на работа и доходи на служител, когато се търси обезщетение за времето, през което той е останал без работа вследствие на уволнението?