Тълкувателно Решение на ВКС

 1. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли работодател да уволни служител, когато последният не притежава нужното образование или квалификация, които са определени като задължително условие за заемане на дадената длъжност в нормативен акт?

 2. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли работодател да уволни работник, ако последният няма необходимото образование или квалификация, но работодателят ги изисква като условие за заемането на длъжността?

 3. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кои изисквания за заемане на дадена длъжност трябва да са променени, за да може едно лице да бъде уволнено на това основание (чл.328, ал.1, т.11 КТ)?

 4. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Трябва ли работодателят да мотивира заповедта за уволнение, когато служителят бива уволнен поради липсата на качества за изпълнение на работата?

 5. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли отново да се впише ипотека, ако са изминали десет години от нейното вписване и същата вече е била заличена от Имотния регистър?

 6. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се впише в Търговския регистър прехвърляне на дружествени дялове, ако е бил вписан преди това запор върху тези дялове?

 7. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  При прехвърляне на дружествени дялове между съдружници следва ли да е налице условието дружеството да няма неизплатени трудови възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и обезщетения на работниците и служителите?

 8. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кой има право да получи от името на дружеството уведомлението на напускащия управител за това, че желае да бъде заличен от Търговския регистър?

 9. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли освен отказите по заявления за вписване, обявяване или заличаване, да се обжалват и други актове на длъжностните лица по регистрацията?

 10. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се впише в Търговския регистър прехвърляне на дружествени дялове, ако не са вписани предходните прехвърлителни сделки с тези дялове?

 11. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се иска по съдебен ред отмяна на решение на общото събрание на ООД за освобождаване на управител, който е и съдружник, ако преди това по предходна точка от дневния ред е прието решение този съдружник да бъде изключен?

 12. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да бъде изключен съдружник за нарушения, които е осъществил в качеството си на управител на дружеството?

 13. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Какво следва да предприеме съдът при обжалван отказ в случаите, в които длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията не е дало указания на заявителя?

 14. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как се прекратява ЕООД, в случай че собственикът на капитала, който е и управител на дружеството, почине, а неговите наследници бездействат?

 15. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли напускащ съдружник сам да заяви в Търговския регистър прекратяване на участието си в ООД при бездействие от страна на органите на дружеството?

 16. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да бъде обявен за окончателен предварителен договор за покупко-продажба, в който има условие, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена, а купувачът не я е изплатил?

 17. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как може да се защити кредитор от поредица от сделки на трети лица, които го увреждат?

 18. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли кредитор да иска от съда да бъдат обявени за относително недействителни спрямо него действия на поръчителя, които го увреждат?

 19. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Трябва ли дело за обявяване относителната недействителност на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора, да бъде спряно при наличие на висящо дело за установяване съществуването на вземането на кредитора?

 20. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли нов кредитор, на когото вземането е било прехвърлено (цесионер), да иска от съда да обяви за относително недействителна спрямо него сделката, извършена преди прехвърлянето, и с която длъжникът уврежда първоначалния си кредитор (цедент)?

 21. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Когато е предявен иск за обезщетяване на пропуснати ползи по поето задължение за изграждане на обект, необходимо ли е ищецът да докаже сигурност за несбъднато увеличение на имуществото, или това може да се предполага?

 22. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В какви случаи районният съд може да позволи на дете да пътува в чужбина, без да е взето съгласие от единия родител?

 23. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****
  Налице ли е съпричиняване на вреда, когато пострадало лице е пътувало в автомобил, управляван от водач, употребил алкохол?
 24. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Отнася ли се предварителната закрила при уволнение за служител, член на синдикално ръководство в структурни подразделения на синдиката в предприятието?

 25. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Длъжен ли е работодателят да върне трудовата книжка на служителя веднага след прекратяване на трудовото правоотношение?

 26. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Нищожна или относително недействителна е сделка на разпореждане с недвижим имот, който е семейна имуществена общност, ако липсва съгласие на другия съпруг или разрешение на районния съд?

 27. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да бъде трансформиран в лично имущество на единия съпруг имот, който е купен по време на брак в режим на семейна имуществена общност с договор на името на двамата съпрузи, ако единият съпруг твърди, че е закупен с лични средства?

 28. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се иска отмяна на заповед за отчуждаване на недвижим имот по реда на ЗОС, ако отчуждаване на имота е направено при условията на други закони (ЗС, ЗТСУ, ЗПИНМ и др.)?

 29. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Следва ли да се впише в Службата по вписвания и Общинската служба по земеделие договор за аренда, който е едностранно и извънсъдебно прекратен поради неизпълнение на плащането за аренда за повече от 3 месеца?

 30. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли председателят на кооперация да се разпореди с недвижим имот, без да е взето решение на Общо събрание съгласно Закона за кооперациите?

 31. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се приеме за действителен договор за възмездно ползване на земеделска земя, ако е сключен като договор за наем съгласно ЗЗД, а не съгласно специалния ЗАЗ?

 32. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кои близки и роднини имат право на обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на близък?

 33. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустим ли е иск, предявен от Агенцията за следприватизационен контрол (АСК), за реално изпълнение на задълженията по приватизационния договор?

 34. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Приватизационният договор представлява ли търговска сделка?

 35. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как се отменя акт на орган на производствена кооперация, с който е било прекратено членственото правоотношение на кооператор?

 36. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кога започва да тече давностен срок по пряк иск на увредено лице за заплащане на обезщетение, предявен срещу застрахователя на извършилия увреждането по застраховка „Гражданска отговорност“, в случай че са настъпили допълнителни вреди?

 37. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Счита ли се за прекратен договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, след като не е платена разсрочена вноска по договора, без застрахователят да е изпълнил задължението си да впише прекратяване на договора в регистъра на Гаранционния фонд?

 38. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Договор за аренда, който не е сключен в предвидената в ЗАЗ форма, може ли да се превърне в договор за наем?

 39. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Действителна ли ще е сделка на разпореждане с недвижим имот или вещни права върху него, сключена от председател на кооперация, без да е налице решение на Общото събрание?

 40. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Смята ли се за нищожен договор за доброволна делба, ако насрещната престация се изразява в задължение за издръжка и гледане на другия съсобственик или друга престация, която не е конкретно определена?

 41. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се предяви иск от наследник, с който се иска обявяване на договор за доброволна делба за нищожен, ако наследникът не е участвал в делбата?

 42. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се направи възражение от друг наследник/заветник, в случай че не е спазен 3-месечният срок за заявяване приемането на наследството по опис?

 43. ВКС - Тълкувателно Решение № ** от **.**.**** по Тълк. Дело № **/****

  Може ли да се иска от съда разпределение за използването и управлението на обща вещ от съсобственик, който притежава повече от половината от вещта?

 44. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да настъпи пълно осиновяване без съгласието на единия родител, в случай че същият не полага грижи за детето?

 45. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да се иска възстановяване на накърнена запазена част от наследството от заветник/надарен, ако наследникът по закон не е приел наследството по опис?

 46. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Как следва да се определи цената на иск, с който се иска обявяване на завещателно разпореждане за невалидно?

 47. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Възможно ли е молба за пълно осиновяване, която трябва да се подаде чрез Регионална дирекция за социално подпомагане до Окръжен съд, да бъде подадена директно до съда?

 48. ВКС - Тълкувателно Решение № ** от **.**.**** по Тълк. Дело № **/****

  В случай че съдът е сезиран, за да се разпредели ползването на вещ, която е съсобственост между повече лица, може ли някое от тях да направи възражение относно правата върху собствеността на някое от лицата, или трябва да направи това в отделно производство?

 49. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кой дължи сумата за доставена топлинна енергия съгласно ЗЕ – собственикът на имота или неговият ползвател на основание договорно отношение?

 50. ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Основание за унищожаване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” ли е премълчано обстоятелство, което води до застрахователно събитие и по-голям брой настъпили вреди?