Възнаграждения

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Заплата по Трудов Договор

  Калкулатор Заплата по трудов договор служи за изчисляване на заплати, осигуровки и данъци, дължими по трудови договори.

  Калкулатор Заплата е предназначен за:

  • Служители, които искат да изчислят своето нетно възнаграждение и осигуровки;
  • Работодатели, които искат да изчислят общия си разход за свой служител;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на трудовото възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.
 2. Граждански Договор

  Калкулаторът Хонорар по граждански договор служи за изчисляване на хонорари или възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по граждански договори.

  Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  - Изпълнители по граждански договори, които искат да изчислят своя нетен хонорар (възнаграждение) и осигуровки;
  - Възложители по граждански договори, които искат да изчислят своя общ разход за хонорарa или възнаграждението на свой изпълнител;
  - ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на хонорар или възнаграждение по граждански договор, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

 3. Самоосигуряващо се Лице - Едноличен Собственик или Съдружник

  Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски на самоосигуряващи се лица, които са собственици или съдружници в търговски дружества, в т.ч. и когато получават възнаграждение за положения от тях личен труд в тези дружества.

 4. Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител

  Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски и данъка върху доходите на самоосигуряващи се лица, които са избрали на ежемесечна база да декларират своите реални доходи от упражняваната професия или дейност и които са:

  1. упражняващи свободна професия;
  2. земеделски производители или тютюнопроизводители;
  3. артист-изпълнители;
  4. лица, които получават авторски или лицензионни възнаграждения.
 5. Доход от Наем на Физическо Лице

  Калкулаторът служи за изчисляване данъка върху придобитите от физически лица доходи от наем, когато платецът на наема е предприятие или самоосигуряващо се лице.

  Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Наемодатели – физически лица, по договори за наем, които искат да изчислят нетната сума, която ще получат по договор за наем;
  • Наематели – предприятия или самоосигуряващи се лица, по договори за наем, които искат да изчислят сумата, която трябва да изплатят на своите наемодатели – физически лица, и данъка върху доходите, който трябва да начислят, удържат и внесат за тяхна сметка в бюджета.

  За тази цел към калкулатора са приложени 5 примера за неговото практическо прилагане.

 6. МОД при непълно работно време

  Калкулаторът служи за изчисляване на минималния осигурителен доход (МОД) на лице, което не работи на пълно работно време. Такива са случаите, в които служител, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

 7. Договор за Управление и Контрол

  Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по Договор за управление и контрол (ДУК).

  Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Управляващи, които искат да изчислят своето нетно възнаграждение и осигуровки;
  • Предприятия, които искат да изчислят общия си разход за своите управляващи;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.
 8. Максимален Запор по ГПК

  Описание

 9. Максимален Запор по ДОПК

  Test

абонамент