Становище на НАП

 1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Независима икономическа дейност ли е личният труд срещу заплащане на съдружниците в адвокатско дружество?

 2. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Независима икономическа дейност ли е възмездният личен труд на съдружници/акционери/член-кооператори в полза на дружеството/кооперацията, където участват?

 3. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Как следва да се определи приложим ли е редът за обратно начисляване на ДДС при доставка на производствени отпадъци?

 4. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Какво е лек автомобил съгласно ЗДДС?

 5. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Доставка на стока или доставка на услуга е продажбата на предплатени фонокарти?

 6. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****

  Кога гражданско дружество трябва да се регистрира по ЗДДС?

 7. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****

  Кога възниква задължение за гражданско дружество да се регистрира по ЗДДС, ако негов съдружник вече е регистриран за целите на ДДС, а договорът за създаването му е сключен под отлагателно условие?

 8. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Как и в какъв срок се упражнява право на приспадане на данъчен кредит?

 9. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-**-*** от **.**.****

  Как и в какъв срок се приспада данъчен кредит в случай на спор между страните по доставката?