Лихва, валута, инфлация

 1. Проста и Сложна Лихва за Период

  Калкулаторът служи за пресмятане на проста лихва (с натрупване) или на сложна лихва (с капитализиране) за даден период.

  При изчисляване на база годишна или месечна лихва калкулаторът олихвява целите месеци от годината с една и съща лихва, а дните в началния и крайния месец, ако не са цели месеци, се олихвяват с 1/30 част от месечната лихва. Когато е зададена годишна лихва, месечната се получава, като годишната лихва се раздели на 12 (дванадесет).

  При изчисляване на база дневна лихва калкулаторът брои дните в целия период и олихвява всеки отделен ден, като в този случай не е приложима сложна лихва (с капитализиране).

  Надбавка върху лихвения процент е възможна само при определена лихва на месечна или годишна база. За тези надбавки, в зависимост от това дали са основани на законова лихва, ОЛП, Индекс на инфлация, Euribor или свободно избрана годишна надбавка, се добавят техните конкретни стойности върху лихвата, начислявана за всеки конкретен месец в конкретна година от периода на олихвяване. За Euribor, независимо на каква база е избран (1, 3, 6 или 12 месеца), се взема неговата усреднена месечна стойност за съответния месец, съгласно данните от Euribor-rates.eu.

  Капитализация на лихва се извършва в края на всеки месец.

 2. Законна Лихва за Период

  Калкулаторът служи за изчисляване на законната лихва за определен период. Законната лихва се изчислява на дневна база и се натрупва (просто олихвяване) за всички дни на просрочието. Законната лихва се прилага по задължения към държавата и по съдебно присъдени вземания по търговски или граждански спорове за всички парични задължения, за които длъжникът е в забава. Законната лихва се изчислява от деня на забавата до деня на погасяване на задължението. По търговски или граждански сделки между две страни, ако не е уговорено друго, за забава се прилага законната лихва.

  Законната лихва по просрочени парични задължения се определя от Министерски съвет. Това се прави с Постановление за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, последното от които е с номер 426 от 18.12.2014 г.

  С това постановление е определено, че:
  1. Годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година, плюс 10 процентни пункта;
  2. Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер;
  3. Лихвеният процент по т.1, който е в сила от 1 януари на текущата година, e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент, който е в сила от 1 юли, e приложим за второто полугодие.

  Преди 01.07.2012 г. дневната законна лихва се изчислява на база ОЛП за всеки месец.
  Калкулаторът поддържа изчисления на законна лихва от 01.02.1991 г., когато държавно регулираните цени и отношения бяха освободени на пазарен принцип, в т.ч. и лихвите на банките, които са в основата за определяне на ОЛП.

  За просрочени задължения към държавата също се прилага законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, който гласи:
  1. Неплатените в сроковете за доброволно плащане данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират ведно със законната лихва за периода на просрочие.
  2. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат.

 3. Инфлация, ОЛП или Euribor за Период

  Калкулаторът служи за изчисляване на капитализирани Инфлация, ОЛП (основен лихвен процент) или Euribor за определен период.

  При изчисляване калкулаторът олихвява целите месеци от годината със съответната стойност за Инфлация, ОЛП или Euribor за съответния месец, а дните в началния и крайния месец, ако не са цели месеци, се олихвяват с 1/30 част от съответната месечна стойност на Инфлацията, ОЛП или Euribor. Капитализация на инфлацията, ОЛП или Euribor се извършва в края на всеки месец.

  Националният статистически институт (НСИ) изчислява инфлацията в България по индекса на потребителските цени (ИПЦ) от януари 1995 г. Изчисления за натрупана инфлация от преди този период не са възможни.
  Калкулаторът ползва данните от НСИ за индекса на потребителските цени за всеки месец.

  Българска народна банка (БНБ) изчислява ОЛП (основен лихвен процент) от февруари 1991 г. Изчисления за натрупан ОЛП от преди този период не са възможни. От 01.02.1991 г. държавно регулираните цени и отношения бяха освободени на пазарен принцип, в т.ч. и лихвите на банките, които са в основата за определяне на ОЛП.
  Калкулаторът ползва данните за ОЛП от БНБ за всеки месец.

  EURIBOR (съкратено от английски на Euro InterBank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца. Европейската банкова федерация в Брюксел, която представлява интересите на 3 000 кредитни институции от ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия, изчислява Euribor, считано от януари 1999 г. Изчисления за натрупан Euribor от преди този период не са възможни.
  Калкулаторът ползва данните за Euribor от Euribor-rates.eu за всеки месец.

 4. Валутен Калкулатор

  Калкулаторът служи за преизчисляване (превалутиране) на сума от една валута в друга, за избран ден, като превалутирането се извършва по курса на двете валути към лева, определен от БНБ за съответния ден.