Информация за Справочник МОД

Минимален осигурителен доход се определя за всички работници и служители, работещи по трудови правоотношения, както и за изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества и зависи от икономическата дейност на осигурителя и квалификационната група, в която се класифицира професията, упражнявана от всяко осигурено лице. Минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година по икономически дейности и квалификационни групи професии се определя съгласно приложение 1 към Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване (ЗБДОО) за съответната година. Минималният осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии се определя за всяка отделна календарна година. За първи път минимални осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии са въведени със ЗБДОО за 2003 година.

МОД

Минимален осигурителен доход

търси
Ред Код Наименование на икономическа дейност
Година 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ТЗПБ %
1 01 без 1.49 Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности
2023 1034 779 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
1 03 Рибно стопанство
2023 1034 779 710 710 710 710 710 710 710 0.40%
2 02 Горско стопанство
2023 935 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
3 1.49 Отглеждане на други животни /пчеларство/
2023 755 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
4 05 Добив на въглища
2023 901 738 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
5 06 Добив на нефт и природен газ
2023 865 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
6 07 Добив на метални руди
2023 926 770 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
7 08.11 Добив на строителни материали
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
8 08.11 Добив на декоративни скални материали
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
9 08.11 Добив на варовик. суров гипс. креда. доломит и шисти
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
10 08.12 Добив на трошен камък. чакъл и пясък
2023 890 740 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
11 08.12 Добив на глина и каолин
2023 916 761 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
12 8 Добив на други неметални материали и суровини.
2023 712 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
12 9 Спомагателни дейности в добива
2023 712 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
13 10.1 без 10.12. 10.2 Производство и преработка на месо. производство на месни продукти. без готови ястия. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. без готови ястия
2023 1486 982 784 710 710 710 710 710 710 0.70%
14 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици
2023 1226 1018 883 710 710 710 710 710 710 0.70%
14 15.2 Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1
2023 1226 1018 883 710 710 710 710 710 710 0.50%
15 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци. без готови ястия
2023 904 727 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
16 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
2023 982 883 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
17 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
2023 1057 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
18 10.6 Производство на мелничарски продукти. нишесте и нишестени продукти
2023 1247 1039 987 710 710 710 710 831 710 0.70%
19 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия. Производство на други хранителни продукти
2023 831 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
20 10.81 и 10.82 Производство на захар. Производство на какао. шоколадови и захарни изделия
2023 1143 940 873 710 710 710 710 710 710 0.70%
21 10.9 Производство на готови храни за животни
2023 1122 987 894 710 710 710 710 710 710 0.70%
22 11 без 11.05. 11.06 и 11.07 Производство на напитки
2023 869 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
23 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц
2023 821 710 710 710 710 710 710 710 710 0.70%
24 11.07 Производство на безалкохолни напитки. минерални и други бутилирани води
2023 935 790 717 710 710 710 710 710 710 0.70%
25 12 Производство на тютюневи изделия
2023 1034 1008 710 710 710 710 710 710 710 0.90%
26 13 Производство на текстил и изделия от текстил. без облекло
2023 987 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
27 14 без 14.3 Производство на облекло
2023 925 710 710 710 710 710 710 710 710 0.50%
28 14.3 Производство на други трикотажни изделия
2023 997 717 710 710 710 710 710 710 710 0.50%
29 15 Обработка на кожи. производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
2023 906 710 710 710 710 710 710 710 710 0.50%
30 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк. без мебели. производство на изделия от слама и материали за плетене
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 1.10%
31 17 Производство на хартия. картон и изделия от хартия и картон
2023 852 710 710 710 710 710 710 710 710 0.90%
32 18. 58 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители .Издателска дейност.
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 0.50%
32 59 Производство на филми и телевизионни предавания. звукозаписване и издаване на музика
2023 710 710 710 710 710 710 710 710 710 0.40%