Тълкувателно постановление на ВКС и ВАС

 1. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди, които произтичат от недопускане на работа на възстановен на длъжност държавен служител и незаконосъобразно прекратяване на служебните му правоотношения?

 2. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди, които произтичат от незаконосъобразни актове, действия/бездействия на съдебни изпълнители?

 3. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди, които произтичат от незаконосъобразни актове, действия/бездействия от администрацията на затвора, когато са наложени наказания съгласно НК или уредените в него мерки за неотклонение?

 4. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди от транспортно-комуникационни съоръжения и мрежи, които са държавна или общинска собственост?

 5. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди от нарушени граждански права, основани на равенство в третирането на граждани по постановени незаконни актове, действия/бездействия на държавни органи?

 6. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди от действия и бездействия на администрацията на съдебната власт, които са незаконосъобразни?

 7. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди, които произтичат от незаконосъобразни актове, действия/бездействия от административните органи, имащи правомощия по Закона за търговския регистър?

 8. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по иск за вреди от наказателни постановления, които са издадени незаконосъобразно, както и от действия и бездействия във връзка с налагането на административни наказания? Следва ли да бъдат обезщетени пострадалите лица за направените разноски?

 9. ВКС и ВАС - Тълк. Постановление № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Административен или граждански съд е компетентен да разгледа дела по жалба срещу актове, свързани с отдаване под наем и аренда на земи от Държавен поземлен фонд?