Ресурси:

 1. МСС 1 - Представяне на финансови отчети
 2. МСС 10 - Събития след края на отчетния период
 3. МСС 11 - Договори за строителство
 4. МСС 12 - Данъци върху дохода
 5. МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения
 6. МСС 17 - Лизинг
 7. МСС 18 - Приходи
 8. МСС 19 - Доходи на наети лица
 9. МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
 10. МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове
 11. МСС 23 - Разходи по заеми
 12. МСС 24 - Оповестяване на свързани лица
 13. МСС 26 - Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
 14. МСС 27 - Индивидуални финансови отчети
 15. МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
 16. МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
 17. МСС 32 - Финансови инструменти: Представяне
 18. МСС 33 - Нетна печалба на акция
 19. МСС 34 - Междинно финансово отчитане
 20. МСС 36 - Обезценка на активи
 21. МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи
 22. МСС 38 - Нематериални активи
 23. МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
 24. МСС 40 - Финансови инструменти: признаване и оценяване
 25. МСС 7 - Отчети за паричните потоци
 26. МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
 27. МСФО 1 - Тест
 28. Международен счетоводен стандарт 2
абонамент