Международни Счетоводни Стандарти

 1. МСС 1 - Представяне на Финансови Отчети
 2. МСС 10 - Събития след Края на Отчетния Период
 3. МСС 11 - Договори за Строителство
 4. МСС 12 - Данъци върху Дохода
 5. МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения
 6. МСС 17 - Лизинг
 7. МСС 18 - Приходи
 8. МСС 19 - Доходи на Наети Лица
 9. МСС 2 - Материални Запаси
 10. МСС 20 - Счетоводно Отчитане на Безвъзмездни Средства, Предоставени от Държавата, и Оповестяване на Държавна Помощ
 11. МСС 21 - Ефекти от Промените в Обменните Курсове
 12. МСС 23 - Разходи по Заеми
 13. МСС 24 - Оповестяване на Свързани Лица
 14. МСС 26 - Счетоводство и Отчитане на Планове за Пенсионно Осигуряване
 15. МСС 27 - Индивидуални Финансови Отчети
 16. МСС 28 - Инвестиции в Асоциирани Предприятия и Съвместни Предприятия
 17. МСС 29 - Финансово Отчитане при Свръхинфлационни Икономики
 18. МСС 32 - Финансови Инструменти: Представяне
 19. МСС 33 - Нетна Печалба на Акция
 20. МСС 34 - Междинно Финансово Отчитане
 21. МСС 36 - Обезценка на Активи
 22. МСС 37 - Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
 23. МСС 38 - Нематериални Активи
 24. МСС 39 - Финансови Инструменти: Признаване и Оценяване
 25. МСС 40 - Инвестиционни Имоти
 26. МСС 41 - Земеделие
 27. МСС 7 - Отчети за Паричните Потоци
 28. МСС 8 - Счетоводна Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
 29. МСФО 1 - Прилагане за Първи Път на Международните Стандарти за Финансово Отчитане
 30. МСФО 10 - Консолидирани Финансови Отчети
 31. МСФО 11 - Съвместни Предприятия
 32. МСФО 12 - Оповестяване на Дялови Участия в Други Предприятия
 33. МСФО 13 - Оценяване по Справедлива Стойност
 34. МСФО 15 - Приходи от Договори с Клиенти
 35. МСФО 16 - Лизинг
 36. МСФО 2 - Плащане на Базата на Акции
 37. МСФО 3 - Бизнес Комбинации
 38. МСФО 4 - Застрахователни Договори
 39. МСФО 5 - Нетекущи Активи, Държани за Продажба, и Преустановени Дейности
 40. МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минерални Ресурси
 41. МСФО 7 - Финансови Инструменти – Оповестяване
 42. МСФО 8 - Оперативни Сегменти
 43. МСФО 9 - Финансови Инструменти