Тълкувателно Решение на ВАС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 16.07.2009 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2009 Г., ОСК НА ВАС

  Допустимо ли е прокурор от Районна прокуратура да подава протест за отмяна на индивидуални, общи и нормативни актове на държавни органи пред съответния административен съд?

 2. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 03.07.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСК НА ВАС

  Разпоредбата в ДОПК, че лихви върху глоби не се дължат, следва ли да се прилага и за наложени имуществени санкции?

 3. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 03.07.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2013 Г., ОСК НА ВАС

  Следва ли да се приложи давностният срок за изпълнение на административно наказание „глоба” по отношение на наложена с наказателно постановление имуществена санкция?

 4. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №5 ОТ 22.06.2015 Г. ПО ТЪЛК.Д. № 4/2014 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

  Възможно ли е директор на териториална дирекция да издаде заповед, с която орган по приходите е упълномощен от него за издаване на заповеди за възлагане на ревизии, но упълномощаването да е ограничено само за определен регион на териториалната дирекция?

   

 5. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 16.07.2009 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2009 Г., ОСК НА ВАС

  Прокуратурата дължи ли разноски за отхвърлен протест срещу административен акт пред Административен съд, както и такса за обявление на протеста в „Държавен вестник“?

 6. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 10.05.2011 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2010 Г., ОСК НА ВАС

  Допустимо ли е административният съд да промени размера на санкцията на нарушението на трудовото законодателство, посочено в наказателно постановление, квалифицирайки го като „маловажно нарушение“ по смисъла на КТ?

 7. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №6 ОТ 30.06.2015 Г. ПО ТЪЛК.Д. №4/2013 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

  Когато в административен акт е посочена единствено възможността за оспорване на акта по административен ред, а не и възможността по съдебен ред, както е уредено в АПК – може ли да се тълкува, че на лицето не е указано пред кой орган може да се обжалва актът и съответният срок за обжалване да се удължи на два месеца?

 8. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

  Могат ли да се обжалват в съдебно производство, по реда на АПК, актове за гражданско състояние, които се съставят съгласно Закона за гражданската регистрация?

 9. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №5 ОТ 22.06.2015 Г. ПО ТЪЛК.Д. № 4/2014 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

  Нищожен ли е ревизионен акт, когато не е подписан ревизионният доклад, който е неразделна част от него?

   

 10. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 15.03.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ

  При предявяване на иск за незаконосъобразни действия и бездействия на държавата и общините съгласно ЗОДОВ, може ли да се претендира за адвокатски възнаграждения във връзка с обжалването на незаконосъобразен акт?