Тълкувателно Решение на ВАС

 1. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Отговаря ли солидарно регистрирано по ДДС лице – получател, по облагаема доставка освен за дължимия и неплатен от доставчика данък и за лихвите върху него?

 2. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Отговаря ли третото лице (недобросъвестен управител, прокурист или търговски представител) за лихви върху неплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, дължими от главния длъжник – юридическо лице?

 3. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Предполага ли се, че при укрит доход или при недостиг на парични средства за доказани разходи при самоосигуряващите се лица доходът с неустановен произход е от трудова дейност и представлява осигурителен доход, и кой носи тежестта да докаже пред съда, че лицето дължи осигурителни вноски?

 4. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Кой е приложимият давностен срок за изпълнението на административно наказание “глоба”, в случай че е прекъсната давността чрез действие на надлежните органи – 5-годишен (съгласно ДОПК) или 2-годишен (съгласно ЗАНН)?

 5. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Когато се налага принудително отчуждаване на недвижими имоти за задоволяване на държавни нужди и може ли да се използват за пазарни аналози сделки, които са извършени с подобни имоти, намиращи се в същия район, но в друго землище (квартал)?

 6. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустимо ли е да се упражни съдебен контрол върху Решение на Общински съвет относно прием и изменение на годишен бюджет на Общината?

 7. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Процедурата съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи относно изземване на имоти от несобственици и връщането им на възстановените собствениците прилага ли се за имоти, които са в урбанизирани територии, или е приложима единствено относно земеделски земи?

 8. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  В кои случаи следва да се спре оспорването на административен акт по съдебен ред поради обжалване на целесъобразността му пред по-горестоящ административен орган?

 9. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Към кой момент следва да се прецени правният интерес на лицето, оспорващо административен акт – към момента на подаване жалба или към момента, в който е издаден административният акт?

 10. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Може ли да бъде определена като „индивидуален административен акт“ заповед на министъра на вътрешните работи, с която държавен служител бива преместен при служебна необходимост, за срок от една година, в друго населено място или на друга длъжност?

 11. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Нищожно или незаконосъобразно е решение на Министерски съвет за отчуждаване на недвижим имот, в което не е посочено името на собственика на имота, който подлежи на отчуждаване?

 12. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  При предявяване на иск за незаконосъобразни действия и бездействия на държавата и общините съгласно ЗОДОВ, може ли да се претендира за адвокатски възнаграждения във връзка с обжалването на незаконосъобразен акт?

 13. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Нищожен ли е ревизионен акт, когато не е подписан ревизионният доклад, който е неразделна част от него?

 14. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Могат ли да се обжалват в съдебно производство, по реда на АПК, актове за гражданско състояние, които се съставят съгласно Закона за гражданската регистрация?

 15. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Когато в административен акт е посочена единствено възможността за оспорване на акта по административен ред, а не и възможността по съдебен ред, както е уредено в АПК – може ли да се тълкува, че на лицето не е указано пред кой орган може да се обжалва актът и съответният срок за обжалване да се удължи на два месеца?

 16. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустимо ли е административният съд да промени размера на санкцията на нарушението на трудовото законодателство, посочено в наказателно постановление, квалифицирайки го като „маловажно нарушение“ по смисъла на КТ?

 17. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Прокуратурата дължи ли разноски за отхвърлен протест срещу административен акт пред Административен съд, както и такса за обявление на протеста в „Държавен вестник“?

 18. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Възможно ли е директор на териториална дирекция да издаде заповед, с която орган по приходите е упълномощен от него за издаване на заповеди за възлагане на ревизии, но упълномощаването да е ограничено само за определен регион на териториалната дирекция?

 19. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Следва ли да се приложи давностният срок за изпълнение на административно наказание „глоба” по отношение на наложена с наказателно постановление имуществена санкция?

 20. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Разпоредбата в ДОПК, че лихви върху глоби не се дължат, следва ли да се прилага и за наложени имуществени санкции?

 21. ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

  Допустимо ли е прокурор от Районна прокуратура да подава протест за отмяна на индивидуални, общи и нормативни актове на държавни органи пред съответния административен съд?