Указание от НАП

 1. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****

  Как се коригират погрешно съставени документи за доставки, за които има издаден ревизионен акт, който е влязъл в сила?

 2. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-*** от **.**.****

  Кога вноските на съдружниците в неперсонифицирано дружество (консорциум) трябва да се облагат с ДДС?

 3. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-** от **.**.****

  Как следва да се третират, съгласно ЗДДС, доставки, свързани с договор за отдаване под наем и лизинг на лек автомобил?

 4. НАП - ЦУ - Указание изх. № **-**-*** от **.**.****

  Как се третират доставки на услуги съгласно ЗДДС, когато получател по тях е търговското представителство на чуждестранно лице, което е регистрирано в държава членка на ЕС?

 5. НАП - ЦУ - Указание № **-**-** от **.**.****

  Какво е данъчното третиране на консумативни разходи, префактурирани от наемодателя на наемателя във връзка с ползване на нает имот?

 6. НАП - ЦУ - Указание № **-**-*** от **.**.****

  Как се коригират погрешно документирани доставки?