Данъци

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. Авансови вноски по ЗКПО

  Калкулаторът служи за определяне на периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък, като:

  • периодичността на авансовите вноски (месечни или тримесечни) калкулаторът изчислява на база посочените нетни приходи за предходната година;
  • размерът на авансовите вноски се изчислява съобразно разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне.
 2. Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО
 3. Лихва за Недостатъчни Авансови Вноски по ЗКПО
 4. Пренасяне на Данъчна Загуба по ЗКПО
 5. Слаба Капитализация
 6. Ограничаване на Разходи по Заеми
 7. Трансформиране на Наети Активи в Дълготрайни
абонамент