Данъци

 1. Авансови Вноски по ЗКПО

  Калкулаторът служи за определяне на периодичността и размера на авансовите вноски за корпоративен данък, като:

  • периодичността на авансовите вноски (месечни или тримесечни) калкулаторът изчислява на база посочените нетни приходи за предходната година;
  • размерът на авансовите вноски се изчислява съобразно разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне.
 2. Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО

  Калкулаторът служи за определяне на сумата, с която следва да се увеличат или намалят авансовите вноски за корпоративен данък, ако прогнозата за данъчната печалба през годината съответно се увеличи или намали спрямо предварителната прогноза и предварително декларираните и направени авансови вноски.

  Размерът на променените авансови вноски за корпоративен данък е съобразен с разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне и внасяне.

 3. Лихва за Недостатъчни Авансови Вноски по ЗКПО

  Калкулаторът служи за определяне на лихвата като дължима сума, когато авансовите вноски за корпоративен данък през годината са по-малки от:

  - 80,0% (83,3(3)% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят месечни авансови вноски;

  - 60,0% (62,5% до края на 2020 г.) от декларирания за същата година корпоративен данък, когато се правят тримесечни авансови вноски.

 4. Пренасяне на Данъчна Загуба по ЗКПО

  Калкулаторът служи за изчисляване на облагаемата данъчна печалба след приспадане на данъчни загуби от предходни 5 години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

 5. Слаба Капитализация

  Калкулаторът служи за проверка дали едно предприятие, за съответна финансова година, трябва да прилага режима на Слаба капитализация съгласно ЗКПО, и ако трябва, да се изчисли:

  - размерът на непризнатите за данъчни цели разходи за лихви, с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

  - размерът на признатите за данъчни цели разходи за лихви, които, заради прилагане на режима за Слаба капитализация, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

  Тази регулация на се прилага за лицензирани от БНБ банки и за клонове на лицензирани в ЕС банки.

 6. Ограничаване на Разходи по Заеми

  Калкулаторът служи за проверка дали едно предприятие, за съответна финансова година, трябва да прилага регулацията за Ограничаване на разходите по заеми съгласно ЗКПО, и ако трябва, да се изчисли:

  - размерът на непризнатите за данъчни цели разходи по заеми (които са преди всичко разходи за лихви), с които предприятието трябва да увеличи своя счетоводен финансов резултат за данъчни цели;

  - размерът на признатите за данъчни цели разходи по заеми, които, заради прилагане на регулацията за Ограничаване на разходите по заеми, не са били признати за данъчни цели в предходни финансови години (данъчни периоди).

  Тази регулация на се прилага за лицензирани от БНБ банки и за клонове на лицензирани в ЕС банки.

 7. Трансформиране на Наети Активи в Дълготрайни

  Калкулаторът служи за признаване на наети активи като активи с право на ползване и съответстващото им задължение по наема (лизинга), съгласно МСФО 16.

  МСФО 16 указва, че наети активи за срок, по-дълъг от 12 месеца, и стойност над 5 000 USD трябва да бъдат представяни във финансовите отчети на предприятието като:
  (а) активи с право на ползване – в Актива на Баланса, и
  (б) съответстващото задължение на това право на ползване – в Пасива на Баланса.

  Целта на стандарта e чрез тази трансформация да се покаже в Баланса на предприятието стойността на дългосрочно наетите от него активи, които иначе биха останали скрити за потребителите на финансовите отчети, под формата на текущи разходи за наем.
  С други думи казано – в резултат на тази трансформация, ако едно предприятие в дейността си използва преди всичко наети активи, които представя като текущ разход за наем, потребителите на неговите финансови отчети ще могат да придобият ясна представа за стойността на реалните активи, от които предприятието се нуждае или ползва, за да осъществява своята дейност.